Ny organisering av Kystverket

Foto: Olav Helge Matvik / Kystverket

Regjeringen har besluttet at Kystverket skal gå fra å være inndelt i fem regionkontorer, til å være organisert etter funksjoner.

De ulike funksjonene vil være lokalisert på de samme stedene som Kystverket i dag har regionkontorer, som er Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg. Kystverket vil opprettholde stillinger og viktige kompetansemiljøer spredt utover hele landet.

– Kystdirektøren leverte i februar sitt forslag til hvordan fremtidens Kystverket skal se ut. Vi har i tråd med hans anbefaling besluttet at Kystverket skal få en ny organisasjonsmodell, og endre fra dagens regioninndeling til at Kystverket skal organiseres etter funksjoner. På den måten sørger vi for at etaten er best rustet til fremtidens utfordringer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Fire virksomhetsområder

Kystverkets arbeid blir nå inndelt etter en organisasjonsmodell med følgende fire virksomhetsområder:

  • Transport, havn og farled
  • Navigasjonsteknologi og tjenester
  • Miljøberedskap
  • Lostjenesten

– Jeg føler meg trygg på at den nye organisasjonsmodellen, vil legge til rette for at Kystverkets ansatte kan videreføre sitt gode arbeid med å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Kystverket er også viktig for kystsamfunnene våre. Det er derfor viktig å opprettholde fysisk tilstedeværelse i hele landet slik vi nå gjør med å beholde virksomhet på alle stedene Kystverket i dag har regionkontorer, sier samferdselsministeren.

Ledelsen av alle de fire virksomhetsområdene vil bli samlet i Ålesund, sammen med kystdirektøren.

– Kystverkets nye organisering vil også gi oss en kostnadseffektiv etat, som vil være i stand til å møte utfordringer og krav knyttet til samfunnsutvikling, teknologisk utvikling og nødvendige miljøhensyn i årene som kommer, sier Hareide.

Skal fortsatt være til stede over hele landet

Endringene som nå gjøres, innebærer flytting av noen ansatte. Regjeringen har besluttet at virksomhetslederen med stab for beredskapsområdet, skal flyttes fra Horten til Ålesund. Dette gjøres for å sikre at man får best mulig effekt av omorganiseringen som nå gjøres, da alle de andre virksomhetslederne også vil ha kontorer på Kystverkets hovedkontor. Etter denne beslutningen, vil det fortsatt være 40-45 stillinger som jobber med operative oppgaver i Horten.

– Det er alltid krevende å flytte arbeidsplasser, men med denne modellen sikrer vi at Kystverket fortsatt er tilstede over hele landet med sine 1000 dyktige ansatte. De viktige oppgavene som legges til disse lokasjonene, vil sørge for at kompetansemiljøene opprettholdes også i fremtiden, sier samferdselsministeren.

Beslutning utsatt på grunn av koronakrisen

Kystdirektøren leverte sitt forslag til ny organisasjonsstruktur 3. februar 2020.

– Som følge av koronakrisen har det tatt lengre tid enn forutsatt å ferdigbehandle kystdirektørens forslag. Jeg er glad for at vi nå kan legge frem en beslutning om Kystverkets organisering, ikke minst av hensyn til de nærmere 1 000 ansatte i etaten, sier Hareide.

I kystdirektørens opprinnelige forslag, var det lagt opp til at Arendal ville miste flest ansatte. I ettertid har har kystdirektøren funnet grunnlag for å flytte færre årsverk fra Arendal enn det opprinnelige forslaget. Reduksjonen i antall årsverk i Arendal, blir dermed mindre enn opprinnelig foreslått, 8 i stedet for 15. Det vil være igjen 29 årsverk i Arendal innen kyst- og havneforvaltning og transportplanlegging.