Dette er de viktige sakene i forhandlingene med Storbritannia

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Øyvinn Myge / NFD

Norge ønsker en frihandelsavtale med Storbritannia innen 31. desember i år. Nå offentligjøres de norske målene for forhandlingene.

– Vi ønsker å forhandle frem en omfattende frihandelsavtale med britene, hvor dagens handel videreføres i så stor grad som mulig. Her er det snakk om milliarder av kroner i varer og tjenester som passerer våre grenser årlig, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemellding.

– Men avtalen vil dessverre ikke kunne erstatte EØS-avtalen, og næringslivet må forberede seg på at de vil oppleve nye handelshindre når Storbritannia går ut av det indre marked, sier Nybø

Les også: Skal forhandle om frihandelsavtale med Storbritannia

Ønsker minst like god tilgang som EU

Regjeringen har besluttet de viktigste målene for Norge i forhandlingene.

– En viktig prioritering for Norge i forhandlingene med britene er at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet, som hva EUs bedrifter får, sier Nybø.

Her er noen av målene for Norge i forhandlingene

  • At Norge får minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene, og at Norge får de samme vilkårene som EU på regulatoriske områder som for eksempel finansielle tjenester, mattrygghet, tekniske forskrifter og veterinære regler.
  • Etter snart 60 år med frihandel for industrivarer mellom Norge og Storbritannia, legger Norge til grunn at nulltoll for alle industrivarer videreføres.
  • Full frihandel for sjømat. Det vil være en forbedring fra dagens situasjon der norske sjømateksportører ikke har frihandel inn til EU, men må forholde seg til ulike kvoter og tollsatser.
  • Sikre at det legges til rette for moderne og effektive tollprosedyrer
  • På landbruksområdet vil Norge forhandle basert på dagens handel med jordbruksvarer og ivareta beskyttelsen av sensitive norske jordbruksvarer. Norge ønsker dessuten bedre markedstilgang for enkelte jordbruksvarer enn det vi har i dag.
  • Når det gjelder handel med tjenester vil Norge jobbe for at norske bedrifter så langt som mulig kan videreføre sin handel med Storbritannia, særlig innenfor skipsfart, telekommunikasjon, ingeniørvirksomhet, finans og forsikring.
  • Videreføre dagens markedsadgang for maritime transporttjenester. Storbritannia er blant de største og viktigste enkeltmarkedene for norske skipsfartstjenester.
  • Videreføring av dagens markedsadgang for offentlige anskaffelser, også innenfor forsvar og sikkerhet.
  • Norge ønsker et minst like omfattende forhandlingsresultat for klima, miljø og arbeidstakerrettigheter som i avtalen mellom Storbritannia og EU.

Næringsministeren påpeker at vi har svært kort tid til å fremforhandle en frihandelsavtale, men vi har felles målsetning om å inngå en omfattende og ambisiøs avtale før overgangsperioden utløper. Vi forventer samtidig at det vil være krevende spørsmål som vil måtte løses, blant annet knyttet til markedsadgang. Næringsministeren håper derfor at formelle forhandlinger kan starte så fort som mulig.

– Britenes uttreden av EU påvirker Norge og norsk næringsliv. Storbritannia er et viktig marked for mange norske eksportbedrifter, og de leverer varer og tjenester for milliarder til Norge. Når Storbritannia trer ut av det indre marked betyr det at vi mister felles spilleregler, og må starte med blanke ark, sier Nybø.

Les mer: Frihandelsavtale med Storbritannia – Norges målsettinger (pdf)