Vekst i eksportgarantier til sjømatnæringen i 2020

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

GIEKs garantier til sjømatnæringen økte fra 2,5 til 4 milliarder kroner i løpet av første halvår av 2020.

De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år, fra 1 milliard kroner i 2018 til 4 milliarder kroner i 2020. Dette inkluderer fiskeri, oppdrett og byggelån til båter til sjømatindustrien. Fordelt på arter er 78 prosent av eksponeringen knyttet til laks og lakseoppdrett, 14 prosent mot krill og 6 prosent på hvitfisk.

– Jeg er glad for at flere bedrifter i eksportrettede næringer satser og videreutvikler seg, og at GIEKs tilbud kan bidra til å utløse finansiering av lønnsomme prosjekter. Dette er viktig for små og store bedrifter i hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Kraftig økning i Nord-Norge

Etterspørselen etter GIEK-garantier har økt kraftig i Nord-Norge. Nordnorske virksomheter og deres banker har benyttet seg av garantier på til sammen 1,16 milliarder i 2019. I 2017 og 2018 var garantiene til samme region på 37 millioner kroner. Garantiene er i all hovedsak utstedt for lån til investeringer i kapasitetsøkende anlegg og utstyr til oppdrettsnæringen.

– Det er positivt at nordnorske bedrifter er kjent med GIEKs tilbud og benytter seg av dette. Investeringene i sjømatnæringen fører til nye arbeidsplasser i sjømatsektoren, og bidrar til verdiskaping i lokalsamfunnene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Utviding av lakseslakteri og settefiskanlegg

GIEK har flere virkemidler for å avlaste risiko i eksporttransaksjoner. GIEK kan blant annet gi garanti for lån til investeringer i Norge som vil kunne føre til økt eksport i fremtiden. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

– Et eksempel er lakseslakteriet Salten N950 på Sørarnøy. Anlegget blir nå utvidet og skal stå klart sommeren 2021. Bedriften har levert slaktetjenester til kunder i over 30 år. Utvidelsen realiseres med en GIEK-garanti på 49,9 millioner kroner. Utvidelsen er ventet å tilføre ti nye arbeidsplasser på øya med rundt 250 innbyggere. Etter utbyggingen vil like mye laks som trengs for å lage middag til én million mennesker forlate slakteriet hver eneste dag ved ordinær drift, heter det videre i meldingen.

SalMar investerer også i et nytt lakseslakteri og utvider kapasiteten på sitt settefiskanlegg på Senja. Anleggene vil gi en økning av eksportproduksjonen og tilføre rundt 100 nye arbeidsplasser. GIEKs bidrag til realiseringen av dette anlegget er en garanti på 500 millioner kroner, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.