Ferskfiskordningen fortsetter til desember

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Fisket på ferskfiskordningen fortsetter frem til 6. desember 2020, og Nærings- og fiskeridepartementet vil da foreta en ny vurdering av behovet for ordningen.

– Ferskfiskordningen bidrar til større forutsigbarhet for fiskeindustrien og sikrer tilgang på fersk fisk til markedet. For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, utvider vi nå ordningen. Vi vil gjøre en ny vurdering i desember, dersom det viser seg å være et behov for det, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Bonus på 30 prosent

Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk, får en bonus i form av økt kvote (kvotebonus).

Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november. Den forlenges nå frem til 6. desember, med en bonus på 30 prosent.

– Dette er noe aktører fra Båtsfjord, Vest-Finnmarkrådet, Sjømatbedriftene og flere andre har etterlyst, og jeg er glad for at vi kan komme dem i møte, sier Ingebrigtsen.

Vil vurdere vilkårene

I 2020 ble det satt av 15 270 tonn til ferskfiskordningen. Justert for overfisket av ordningen i 2019, ble den endelige kvoten 13 586 tonn. Oppstart var 13. april, med en kvotebonus på 10 prosent. Bonusen økte til 30 prosent fra og med 13. juli.

– Vi vil ta med oss de erfaringene vi har gjort i år når vi skal vurdere vilkårene for ferskfiskordningen for 2021, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Et eventuelt overfiske på ordningen, vil dekkes av gjenværende kvoter fra levendelagring og trekkes fra den norske torskekvoten i 2021.