Regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

Linefiske. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett reguleringa av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2021.

På grunn av manglande kvoteavtale for dei felles bestandane i Nordsjøen, har Noreg vedteke ein førebels kvote for 2021. Kvoten er basert på råd frå Det internasjonale råd for havforsking (ICES). Den disponible norske kvoten blir 1 706 tonn, som førebels berre kan fiskast i norsk farvatn.

– Historisk låg kvote

– Dette er ein betydeleg lågare kvote enn i 2020, og den lågaste i historia. Vi har derfor etter ei grundig vurdering, kome til at vi må avgrense det norske fisket til å berre omfatte bifangst. Altså er det ikkje rom for å drive eit direkte fiske etter torsk neste år. Det er rett og slett ikkje nok fisk tilgjengeleg til det. 2021 blir derfor eit år som skil seg frå det vanlege, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i ei pressemelding.

Fartøy som fiskar med andre konvensjonelle reiskap enn snurrevad, kan ha ein høgare prosent attåtfangst enn andre fartøy. Dette inkluderer fartøy som tradisjonelt har fiska direkte etter torsk med garn og autoline.

Bygge opp bestanden

Fiskeridirektoratet vil følgje utviklinga i fisket, og reguleringa kan bli endra dersom fisketakten skulle tilseie det.

Vidare vil stenging av gyteområda i Noregs økonomiske sone (NØS), som blei innført i 2020, vidareførast i 2021. Det er tale om ti definerte område, og fiske i desse områda skal vere stengde for fiske med all reiskap unntatt pelagisk trål og ringnot i gyteperioden. Noreg stengjer områda som er i norsk sone som eit verkemiddel som skal bidra til å byggje opp bestanden igjen.