Staten fikk medhold i sak om salgslagenes handlingsrom

Tobis. Foto: Havforskningsinstituttet

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har fått fullt medhold i saken mot Pelagia, som blant annet gjaldt spørsmålet om hvor langt salgslagenes reguleringskompetanse rekker.

Saken ble behandlet i lagmannsretten 26.–29. januar 2021. Dommen er prinsipielt viktig for reguleringen av førstehåndsomsetningen, mener fiskeri- og sjømatministeren.

– Dommen er prinsipielt viktig, og slår fast hvilket handlingsrom salgslagene har til å regulere førstehåndsomsetningen av villfisk i Norge. Lagmannsrettens dom er helt i tråd med Statens syn, og bekrefter at fiskesalgslagsloven ikke åpner for forskjellsbehandling av norske og utenlandske fiskere, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Regulering av fiske og omsetning

Fiskesalgslagsloven gir salgslagene fullmakt til å fastsette reguleringer i situasjoner hvor det er usikkerhet om avtaket. Det kan eksempelvis være stans i fisket eller andre reguleringer. Saken i lagmannsretten handlet om hvorvidt Norges Sildesalslags vedtak om regulering av fisket og omsetning av tobis i 2017 var lovlig, og om laget hadde hjemmel til å nekte landing fra utenlandske fartøyer.

Nærings- og fiskeridepartementet har gjennom hele saken vært tydelig på at vedtaket har vært lovlig. Pelagia saksøkte Staten 6. desember 2018. Saken ble behandlet i tingretten i 9.–12. september 2019 og anket av Staten. Dommen i lagmannsretten gir Staten fullt medhold.

– Fiskesalslagsloven utgjør en helt sentral del i norsk fiskeriforvaltning, noe Granavolden-plattformen støtter opp under. Den gir salgslagene vide fullmakter til å håndtere førstehåndsomsetningen, noe dommen stadfester. Med disse fullmaktene følger det også et særskilt ansvar. Det innebærer å søke løsninger og tilrettelegge vilkår som ivaretar både fiskersiden og industrisiden, i tråd med formålet i loven om å tilrettelegge for ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av ressursene, sier fiskeri- og sjømatministeren.

– Gyldige vedtak om fiskestopp og inndragning

Hos Norges Sildesalgslag fører dommen til glede og lettelse.

– Dommen i lagmannsretten var som forventet, men vi er lettet og glad over resultatet, spesielt fordi den viser at Sildelaget har opptrådt klart innenfor fiskesalgslagsloven, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget, til salgslagets nettsider.

– Det er en klar og tydelig dom og den er viktig for norske fiskere, ikke minst pelagiske fisker. Den viser at Sildelagets fiskestopp på tobis i 2017 var gyldig, at en omsetningsstopp også gjelder for utenlandske landinger, og at inndragningsvedtaket for ulovlig omsatt fangst var gyldig, sier Oma.

Oma håper nå å kunne legge denne saken bak seg, for så å videreutvikle det gode samarbeidet Sildelaget har med Pelagia og de andre kjøperne i den daglige driften.