Fiskeriavtaler med EU og Storbritannia for 2021 i havn

Nordsjøsild. Foto: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet

Norge, EU og Storbritannia har i dag inngått en avtale om felles forvaltning av bestandene i Nordsjøen. I tillegg har Norge og EU undertegnet tre kvoteavtaler.

– Jeg er fornøyd med at avtalen med EU og Storbritannia endelig er på plass. Dette er den første kvoteavtalen mellom tre parter i Nordsjøen, og en forutsetning for bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Norge, EU og Storbritannia har siden årsskiftet vært i forhandlinger om fiskeriavtaler for 2021. I tillegg til trepartsavtalen, har Norge og EU nå inngått topartsavtaler om Nordsjøen og Skagerrak, samt naboskapsavtalen om Sverige. Dermed er Norge og EU enige om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

– Det er gode nyheter at vi er enige med EU om en fiskeriavtale for 2021. Begge parter har vært fleksible og løsningsorienterte, og jeg mener vi har fått en balansert avtale som underbygger vårt gode forhold, sier Ingebrigtsen.

Avtale om kvotebytte

Med kvotebytte på plass, kan norske fiskere starte fisket på kvotene Norge har byttet til seg ved Grønland og i EU-sonen.

– Disse avtalene er viktige for å få mest mulig verdiskaping for norsk fiskerinæring. Vi har hatt løpende dialog med næringen, som støtter forhandlingsresultatet. Nå gjenstår det å få på plass en topartsavtale med Storbritannia, hvor forhandlingene fortsetter med full styrke, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Fiskebåt tilfreds med avtalene

– Vi er tilfreds med at disse avtalene er inngått og er glad for at partene har kommet fram til enighet i forhandlingene, sier administrerende direktør Audun Maråk i organisasjonen Fiskebåt, i en pressemelding.

– Avtalen gir en redusert kvotebyttebalanse som fører til reduserte fiskemuligheter for den havgående flåten. Det er viktig at flåtegruppene som blir spesielt hardt rammet blir kompensert gjennom frigjort tredjelandskvote, sier Maråk.

Fakta om kvotene

  • Seikvoten er redusert med 25 prosent til 59 512 tonn, hvorav den norske kvoten er på 30 946 tonn.
  • Kvoten på nordsjøsild ble på 356 357 tonn, og her er den norske kvoten på 103 344 tonn.
  • Torskekvoten ble kraftig redusert i fjor, og ytterligere redusert til 13 246 tonn i år, der den norske kvoten er 2 252 tonn før avsetninger.
  • Norge har byttet til seg en kolmulekvote på 37 500 tonn fra EU, og fått adgang til å fiske den norske kolmulekvoten i irske farvann, uten noen områderestriksjoner.
  • I tillegg til de stengte gytefeltene som ble videreført av partene for 2021, vil Norge også stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i år, som ledd i gjenoppbyggingen av bestanden.