Fiskebåt kritisk til regjeringens ekspansive oljeplaner

Illustrasjonsfoto Odd Kristian Dahle / Fiskebåt

Organisasjonene Fiskebåt er kritisk til Olje- og energidepartementet sitt forslag til nye utvinningstillatelser, TFO 2021.

– Dersom en skal ta regjeringens uttalte mål om en bærekraftig forvaltning av fiskeriinteressene på alvor, forventer Fiskebåt at flere områder tas ut av forslaget om tildeling av utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-er.

Det skriver organisasjonen Fiskebåt i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet sitt forslag til TFO 2021.

I forslaget fra Olje- og energidepartementet er det lagt ut en rekke slike områder både i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Flere av de foreslåtte områdene vil komme i direkte konflikt med fiskeri. I høringssvaret viser Fiskebåt til at de fornybare ressursene må vies særlig oppmerksomhet, når en skal vurdere hva som er god ressursforvaltning, ikke minst med tanke på at fiskerinæringen vil være en evigvarende mat- og inntektskilde for Norge.

– Vi registrerer at Olje- og energidepartementet i sitt forslag til utvidelse av TFO-området i Barentshavet, legger opp til en ekspansiv utvidelse som i stor grad berører svært viktige fiskeområder for flere av de norske flåtegruppene. Vi må heller ikke glemme at nordområdene har et sterkt markedsmessig fortrinn, da ressursene i disse områdene er kjent for å være høstet i rent hav. Et eventuelt uhell med påfølgende utslipp fra oljeinstallasjoner i dette området vil få betydelige negative konsekvenser for omdømmet til norsk sjømat. Fiskebåt advarer derfor mot en for ekspansiv etablering av olje- og gassvirksomhet i disse områdene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Flere berørte områder

Regjeringen foreslår flere utvidelser som berører områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Flere av disse ligger i områder der det utøves fiske. Fiskebåt har derfor gått gjennom fiskeriaktiviteten i de ulike områdene for de 10 siste årene, for fiskefartøy med faktisk lengde over 15 meter. Sporingsinformasjonen er sammenholdt med fangstinformasjon fra fisket i de ulike blokkene. Fiskebåt mener etter dette å kunne dokumentere at det er stor fiskeriaktivitet i flere av områdene som er tiltenkt petroleumsvirksomhet.

– Vi forventer at det blir tatt hensyn til fiskeriaktiviteten i de aktuelle områdene (ved at, red.anm.) disse tas ut av forslaget om tildeling av nye TFO-er. Vi ber derfor regjeringen ved Olje- og energidepartementet om å revurdere hvilke områder en utvidelse av TFO skal omfatte, sier Jacobsen.