Ny ungdoms- og rekrutteringsordning i kongekrabbefisket

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Fiskeri- og sjømatministeren ønsker å rekruttere flere unge til fiskeyrket, og har derfor avsatt 30 tonn kongekrabbe til en ny ungdoms- og rekrutteringsordning i 2021.

– Dagens kongekrabbefiske er et åpent og et svært lukrativt fiskeri. Nå ønsker vi å gi flere unge fiskere muligheten til å delta, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ordningen blir etablert som et eget tiltak for å rekruttere ungdom til fiskeyrket, ved hjelp av kongekrabbefiske.

– Vi vil gi mulighet til ungdom og videregående skoler til å søke på ordningen. Dette er et tiltak som vil kunne øke interessen for fiskeryrket, og som vil styrke driftsgrunnlaget for unge fiskere, sier Ingebrigtsen.

Retningslinjer for rekrutteringsordningen

Næring- og fiskeridepartementet angir følgende retningslinjer for ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe i 2021:

  1. Det avsettes 5 tonn til videregående skoler i Finnmark med blå linjer, fiske og fangst, naturbruk eller restaurant og matfag
  2. Det avsettes 15 tonn til en ungdomsfiskeordning for ungdom i Finnmark mellom 15-25 år, ungdom kan søke det året de begynner på vgs og fyller 16 år. Vilkårene for deltakelse blir tilsvarende som for dagens ungdomsfiskeordning.
  3. Det avsettes 10 tonn til et ungdomskvotetillegg for helårsfiskere i åpen gruppe i fiske etter kongekrabbe for fartøy der majoritetseier er under 30, og hvor fartøyene i dag ikke kvalifiserer til full kongekrabbekvote. Tillegget fordeles på antall påmeldte, oppad begrenset til en full kvote per fartøy.

Frist for påmelding for avsettingene innenfor ordningen er 1. juli, og søknad kan sendes til Fiskeridirektoratet.

Dispensasjonsadgang for foreldrepermisjon og havari

Departementet gjennomførte nylig en høring av kongekrabbeforskriften. Departementet foreslo i høringen å utvide dispensasjonsadgangen i kongekrabbeforskriftens § 4 til også å omfatte dem som er i foreldrepermisjon, og at det skal kunne gis dispensasjon fra omsetningskravet dersom fartøy har havarert som følge av brann eller andre lignende uforutsette hendelser som gjør det umulig å nytte fartøyet. Dispensasjonsadgangen for foreldrepermisjon og havari, skal følge lik praksis som vurderingen av dispensasjonsadgangen ved sykdom.

– Denne endringen vil gjøre det lettere å kombinere fiskeriyrket med å få barn, og i tillegg avhjelpe dersom fartøy havner i en vanskelig situasjon hvor man ikke får gjennomført fiske, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Fakta om endringene:

Kongekrabbeforskriftens § 4 gir i dag adgang til å dispensere fra kravet til omsetning for å oppnå full kvote dersom eier av fartøyet på grunn av sykdom har vært forhindret fra å delta i fisket i 2020.

Departementet foreslo i høringen å utvide dispensasjonsadgangen til også å omfatte de som er i foreldrepermisjon, samt at det skal kunne gis dispensasjon fra omsetningskravet dersom fartøy har havarert som følge av brann eller andre lignende uforutsette hendelser som gjør det umulig å nytte fartøyet i kvalifiseringsåret.

Fartøyet må reelt sett ha vært forhindret fra å delta i fiske i kvalifiseringsåret, og vurderingen gjøres ut ifra når på året driftsavbruddet oppstod og tidsperioden for avbruddet.

Dersom et fartøy som blir rammet av brann ikke har deltatt i annet fiske i 2017, 2018 og 2019, kan fartøyet i særlige tilfeller likevel tildeles full kongekrabbekvote av hensyn til rekruttering til fiskeryrket. En dispensasjon skal ikke gjelde for mer enn ett år.