Foreslår en mer fleksibel bearbeidelsesplikt

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

I forslaget som er sendt på høring, vil fiskeindustrien i større grad enn før få mulighet til å utnytte både torsk og hyse fra norske torsketrålere.

– Det er viktig for regjeringen å legge til rette for økt tilgang av råstoff til fiskeindustrien. Det vil bidra til enda mer bearbeidelse av fisk i Norge og vil skape flere helårlige arbeidsplasser. En større fleksibilitet rundt det å oppfylle bearbeidelsesplikten, vil imøtekomme fiskeindustriens behov. Forslagene vi nå sender på høring er i tråd med Stortingets behandling av kvotemeldingen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Vil endre navn på forskriften

Høringsforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet omfatter blant annet en vurdering av definisjonen av bearbeidelse. I tillegg drøfter departementet om det er behov for å innføre en dispensasjonsregel for bearbeidelseskravet.

Det foreslås videre en endring i navnet på forskriften, hvor ordet leveringsplikt blir erstattet med tilbudsplikt. Dette er i samsvar med forskriftens krav om å tilby fangst. Det foreslås å endre tittelen på forskriften fra «Forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse» til «Forskrift om tilbudsplikt for fartøy med torsketråltillatelse».

Høringen omfatter også en vurdering av forslaget fra diverse kommuner, om å endre prisfastsettelsesbestemmelsen og innføre dynamisk minstepris som grunnlag for prisen på tilbudspliktig råstoff.

Høringsfristen er 13. august 2021.