– Uakseptabelt mye ulovlig fiske i Vestland

Statens naturoppsyn har hittil dratt inn over 120 ulovlige garn nasjonalt, 31 av dem i Vestland, som her i Fjaler. Foto: SNO / Miljødirektoratet

Statens naturoppsyn har inndratt totalt 31 ulovlige garn i Vestland siden laksesesongen startet. Dette gjør Vestland til fylket med mest ulovlig fiske hittil i år.

– Omfanget av ulovlig fiske i Vestland er nå på et uakseptabelt høyt nivå. Dette er tyveri fra fellesskapet som kan få store konsekvenser for de sårbare laksestammene, sier Arnstein Johnsen, seksjonsleder for tilsyn kyst i Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

I fjor var Vestland et av fylkene med størst økning av inndragninger og anmeldelser for brudd på lakseloven, og så langt i år er det ingen tegn på nedgang.

Følger ikke nedsenkingspåbudet

De aller fleste inndragningene skjer på grunn av brudd på nedsenkingspåbudet. Fram til 30. september skal alle garn i gamle Sogn og Fjordane garn senkes slik at hele fangstdelen står minst tre meter under havoverflaten til enhver tid, og det samme gjelder garn med maskevidde større enn 32 med mer fra knute til knute i gamle Hordaland. Dette er for å unngå fangst av laks og sjøørret.

– Garnene vi finner er ofte satt helt oppe i vannoverflaten, nettopp for å ta laks og sjøørret. Noen av garnene har en størrelse og maskevidde som er egnet til å ta større mengder laks, noe som kan tyde på at fisket er økonomisk motivert, sier Johnsen.

Disse garnene tar fisk som skal opp i sårbare vassdrag for å gyte. Flere vassdrag i Vestland er i år stengt fordi målet om gytebestand ikke er oppfylt. Hvis det ulovlige fisket fortsetter, vil vassdragene kunne bli stengt enda lenger.

Skjerpet regelverk

SNO, politiet og Økokrim gjennomførte denne uka en felles aksjon mot ulovlig laksefiske på Vestland.

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim viser til at dette er et miljøkriminalitetsområde, som er viktig å følge opp. Strafferammen for overtredelse av lakse- og innlandsfiskeloven ble fra 1. juli 2020 økt til fem år. Dette vil gi grunnlag for fengselsstraff, ikke bare bøtestraff som tidligere har vært vanlig praksis.

Høviskeland viser videre til at mange av disse sakene har et aspekt av økonomisk motivert kriminalitet, som betydelig vinning ved ulovlig fiske.

– En streng reaksjon synes nødvendig ved omfattende miljøkriminalitet med liten oppdagelsesrisiko, og på miljøkriminalitetsområdet er miljølovgivningen blitt vesentlig skjerpet de senere år og det er fulgt opp av rettspraksis. Vi vil samarbeide nært med SNO og politidistriktene ved oppfølgningen av anmeldelser. Økokrim vil også vurdere å ta inn slike saker for videre etterforskning og iretteføring, sier Høviskeland.

Tips om ulovlig fiske

Johnsen oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske.

– Vi får flere tips om ulovlige garn i uka, og det er veldig bra. Vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar sjøørrett og laks mot ulovlig fiske, sier Johnsen.

Du kan sende inn tips om ulovlig fiske til politiet eller på Miljødirektoratets nettsider.