Fiskeri- og havministeren får større ansvar

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: NFD

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får ansvaret for kystforvaltning, maritim politikk, grønn skipsfart og koordineringen av det nasjonale havarbeidet.

Det ble bestemt i statsråd i dag. Fra før har statsråden ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den marine forsknings- og innovasjonspolitikken.

– Norge er en stor havnasjon. Vi forvalter havområder som er seks til syv ganger større enn vårt eget landområde, og som vil gi viktige inntekter, arbeidsplasser og muligheter i årene som kommer. Regjeringen har store ambisjoner for havet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

– Vi er en av verdens største skipsfartsnasjoner og verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Den norske velferdsstaten er i svært stor grad bygd på inntekter fra havet. Vi skal forvalte og utnytte ressursene i havet på en måte som skaper flere trygge helårsarbeidsplasser og bidrar til større verdiskaping både lokalt og nasjonalt. Regjeringen har satt seg et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030, da er vi avhengig av å lykkes med å utvikle eksisterende og nye næringer i havet. Jeg kjenner både på et stort alvor og stor glede over å ha fått ansvar for så viktige fremtidsnæringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

De nye ansvarsområdene til fiskeri- og havministeren, fremgår i kgl. res. som ble lagt frem av statsministeren i statsråd fredag 22.oktober 2021.

Kystforvaltning

Ansvaret for kystforvaltning flyttes fra samferdselsministeren til fiskeri- og havministeren.

– Havnene er viktige for verdiskaping og bosetting langs kysten. Regjeringen vil ruste opp havner og farleder slik at vi kan få mer gods fra vei til sjø, og sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran overtar ansvaret for kystforvaltningen. Dette inkluderer sjøtransport, havner og farleder, godsoverføring til sjø, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø overføres også til fiskeri- og havministeren. Dette har til nå vært samferdselsministerens ansvar.

Overføringen innebærer at styringen av Kyst- og miljøavdelingen flyttes fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål.

Ansvaret overføres allerede nå, men det tas sikte på at endringene i departementsstrukturen formelt blir gjennomført med virkning fra 1. januar 2022.

Maritim politikk

Ansvaret for maritim politikk flyttes fra næringsministeren til fiskeri- og havministeren.

– De havbaserte næringen har et enormt potensial. Det ventes særlig sterk vekst innen oppdrett, fiskeforedling, havvind, og maritim næring. Jeg vil sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene. Vi har sagt i plattformen at vi blant annet skal utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Fiskeri- og havminister Skjæran overtar også ansvaret for regjeringens politikk for maritime næringer, skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører.

Overføring av ansvaret innebærer at fiskeri- og havministeren overtar ansvaret for sjøsikkerhet, etatsstyringsansvaret for Sjøfartsdirektoratet, arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU, samt nasjonalt regelverk på området.

Maritim forskningspolitikk

Fiskeri- og havministeren får også ansvar for den maritime forskningspolitikken.

– Norges fremste fortrinn er kunnskapsrike mennesker, fra kystfiskere og sjøfolk til oljeingeniører, fra havforskere til oppdrettere. Vi har fremragende akademiske miljøer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Oslo og flere andre norske byer. Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal bli et globalt kunnskapsnav på hav, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Fiskeri- og havministeren får også ansvaret for den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Ansvaret for prosjektet Ocean Space Centre flyttes fra næringsministeren til fiskeri- og havministeren.

Fiskeri- og havministeren skal også koordinere arbeidet med regjeringens satsing på grønn skipsfart.