Enighet om kvoter for vårgytende sild og kolmule

Sildefiske. Foto: Grethe Hillersøy / Norwegian Seafood Council

I kyststatsforhandlingen om norsk vårgytende sild (NVG-sild) og kolmule, ble det 26. oktober 2021 inngått avtale om en totalkvote på 752 736 tonn kolmule og en totalkvote på 598 588 tonn NVG-sild.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet om totalkvotene. Uenighet om kvotefordelingen for begge disse bestandene fører til at det også i år blir fisket mer enn den totalkvoten som er fastsatt. Til tross for dette, er begge bestandene innenfor trygge biologiske rammer. Vi er også enige om å møtes igjen tidlig i 2022 for å starte arbeidet med fordeling av andeler både på kolmule og sild, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Alle partene er enig om at totalkvoten skal fastsettes i henhold til de forvaltningsreglene for bestandene som partene tidligere har avtalt og de faglige anbefalingene fra Det internasjonale rådet for havforskning (ICES).

Det er Norge, EU, Storbritannia, Færøyene og Island som er kyststater til kolmule, mens kyststatene til sild er Norge, Russland, Storbritannia, Færøyene og Island.

Det er også avtalt at kyststatene skal etablere arbeidsgrupper som skal fortsette arbeidet med sonetilhøringhetsanalyser for både kolmule og sild. Dette vil være viktig kunnskap for fremtiden.

Når det gjelder avtaler om soneadgang for norske fiskere i andre lands soner, blir dette gjennomført som bilaterale forhandlinger senere på året.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det foreligger endelige tall for kvotebytter og årets fiske.