Fiskebåt kritisk til strømkabler – opplever økende press

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Organisasjonen Fiskebåt er kritisk til legging av strømkabler til oljeplattformene Draugen og Njord for elektrifisering av plattformene.

– Presset på å ta i bruk havområdene øker og det benyttes ofte miljøragument for å underbygge inngrep på havbunnen. Det skriver Fiskebåt i sin høringsuttalelse i forbindelse med en planlagt sjøkabel til oljeplattformene Draugen og Njord, gjengitt på organisasjonens hjemmesider.

Det er selskapet Okea som ønsker å legge strømkabel til de to oljeinstallasjonene i Norskehavet.

– I denne søknaden som i flere andre blir det ofte vist til miljøargument for å underbygge inngrep i sjøbunnen eller aktivitet og - eller installasjoner som fortrenger eller er til ulempe for fiskeriene. Inngrep i bunnen, eller båndlegging av arealer som går på bekostning av fiskeriene eller biologiske forhold kan i alle tilfeller ikke aksepteres, og i de tilfeller hvor risikoen for skadevirkninger er små bør det allikevel kreves vektige grunner før slike tiltak tillates, heter det i høringsuttalelsen fra Fiskebåt.

I tvil om miljøeffekten

Fiskebåt reiser også spørsmål rundt miljøeffekten av å elektrifisere norsk sokkel.

– Når det gjelder elektrifisering av norsk sokkel, herunder elektrifisering av installasjonene Njord og Draugen, kan det stilles spørsmålstegn ved hvor vektig miljøargumentene er i et globalt perspektiv, skriver Fiskebåt.

Av høringsdokumentet fremgår det at overgang til landbasert strøm vil redusere årlige utslipp fra gassturbinene med ca. 200 000 tonn CO2 og 1200 tonn NOx for Draugen, og ca. 150 000 tonn CO2 og 500-600 tonn NOx for Njord.

– Det kan imidlertid etter Fiskebåt sitt syn stilles spørsmålstegn ved den reelle utslippsreduksjonen, da det er påregnelig at gassen som i dag forbrennes på begge plattformene, vil bli solgt og forbrent til andre formål og dermed ikke føre til reduserte klimautslipp globalt, skriver Fiskebåt.