Enighet med Storbritannia om bilateral fiskeriavtale for 2023

Nordsjøsild. Foto: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet

Norge har inngått en bilateral avtale med Storbritannia som inkluderer gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner, samt bytte av fiskekvoter for 2023.

– Jeg er svært fornøyd med at avtalen med Storbritannia er på plass, den gir norske fiskere forutsigbarhet, sier fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

– Forhandlingene har foregått i en god tone, har vært effektive og viser at vårt forhold til Storbritannia er tett og godt, sier Skjæran.

Fiske i hverandres soner og bytte av fiskekvoter

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er en videreføring av årets avtale og er utformet slik at partene har adgang til å fiske opp til 30 000 tonn i den andre partens sone i Nordsjøen i 2023.

Det ble også avtalt at norske fartøy kan fiske inntil 20 000 tonn av sin nordsjøsildkvote i britisk sone mot at britiske fartøy kan fiske inntil 20 000 tonn av sin kvote for nvg-sild i norsk sone. Partene har avtalt et begrenset kvotebytte for å ivareta tradisjonelt norsk fiske i britisk sone lenger vest enn Nordsjøen.

– For hvitfiskflåten er det nå på plass en god løsning for begge parter, sier Skjæran.

– I pelagisk sektor har vi også fått bedre adgang til å fiske nordsjøsild enn vi hadde i år, sier Skjæran.

Utvidelse av det strategiske samarbeidet

– Det er viktig at Norge fortsetter å utvikle et godt forhold til Storbritannia på fiskeriområdet. I likhet med Norge råder Storbritannia over store havområder og vi har en felles grense i Nordsjøen. Samtidig har Norge og Storbritannia ofte sammenfallende syn når det gjelder havforvaltning, og vi er derfor naturlige alliansepartnere. I avtalen er det tatt inn en referanse til å utvide det strategiske samarbeidet, heter det avslutningsvis i meldingen.