– Offentliggjøring av ERS-data uten forsinkelse er lovstridig

Illustrasjonsfoto: Torgrim Grimstad / Fiskebåt

– Fiskeridirektoratets offentliggjøring av fangstdata uten forsinkelse er rettsstridig, og er et systematisk brudd på direktoratets lovpålagte taushetsplikt.

Det sier avdelingsleder Sturla Roald i Fiskebåt.

Fiskebåt sendte 23. januar en anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet om at Fiskeridirektoratet skulle begrense publiseringen av ERS-data. Fiskebåt har så langt ikke fått noe svar på denne henvendelsen.

– Det er vår klare oppfatning at praksisen er rettsstridig og innebærer et systematisk brudd på Fiskeridirektoratets lovpålagte taushetsplikt, sier Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt, i en pressemelding.

Det er vel kjent og kan dokumenteres gjennom fangstrapporteringsdata at fangstratene i et område raskt kan bli redusert når fiskeinnsatsen øker. Økt innsats bidrar til å øke uttaket og dermed redusere tilgjengelig mengde fisk i området, men kan også bidra til at fisken sprer seg og blir mindre tilgjengelig for fangst.

Tap for fiskerne

Han viser til at offentliggjøring uten forsinkelse kan påføre fiskerne tap ved at flere aktører oppsøker det samme området som følge av offentliggjøringen, og dermed reduserer fangsteffektiviteten. Dette kan igjen påføre fartøyet et økonomisk tap i form av redusert fangst og økte kostnader knyttet til leting.

– Det må derfor være åpenbart at det kan ha konkurransemessig betydning å hemmeligholde informasjon om hvilke fangstrater man oppnår i sanntid. Fiskebåt har den siste tiden fått flere meldinger fra fartøy som mener å ha opplevd negative virkninger av Fiskeridirektoratets publisering, sier Roald.

Miljøinformasjon om ressursene

På Fiskeridirektoratets nettside fremgår det at de har åpnet opp ERS-dataene «fordi de utgjør viktig miljøinformasjon om ressursene i havet som eies av fellesskapet i Norge», og at «dette er heller ikke data som gir opplysninger som er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

– Når det gjelder miljøargumentet er Fiskebåt enig i at sammenstilling og deling av fangstinformasjon kan ha et potensial til å øke effektiviteten i fisket, men vi er uenige i at denne praksisen er egnet til å oppnå dette. Resultatet av nåværende praksis kan tvert i mot bli et mindre effektivt fiske fordi færre fartøy er villige til å ta risikoen som ligger i å spre seg og lete bredt når de må vise resultatene av letingen i sanntid. Utveksling av slik informasjon må derfor være basert på frivillighet, sier Roald.