Einigheit om totalkvotar på NVG-sild og kolmule for 2024

Illustrasjonsfoto: Olav Endre Drønen

I kyststatsforhandlingane om norsk vårgytande sild (NVG-sild) og kolmule, har det blitt avtalt totalkvotar på 1 529 754 tonn kolmule og 390 010 tonn sild.

Dette utgjer ein auke på 13 prosent for sild og ein reduksjon på 24 prosent for kolmule. Det går fram av ei melding frå Nærings- og fiskeridepartementet onsdag.

– Alle partane er samde om at totalkvoten skal fastsetjast i samsvar med dei faglege tilrådingane frå Det internasjonale rådet for havforsking (ICES). Det er også avtalt at kyststatane skal halde fram arbeidet med analyser for sonetilhøyrsle for både kolmule og sild, som er viktig kunnskap for framtida, heiter det i meldinga.

Det er Noreg, EU, Storbritannia, Færøyane og Island som er kyststatar til kolmule, medan kyststatane til sild er Noreg, Russland, Storbritannia, Færøyane og Island.

Når det gjeld avtalar om sonetilgang for norske fiskarar i andre lands soner, vil dette forhandlast gjennom dei bilaterale forhandlingane.

Dei endelege kvotane for norske fiskarar for neste år, vil bli klare etter at reguleringane er fastsette og det finst endelege tal for kvotebyte og årets fiske.