Vil ha tilbakeføring av torskekvoter

Landsstyret i Norges Fiskarlag krever at distriktskvoten for trål deles ut til det enkelte fartøy, og at resten av forskningskvote og ungdomskvote føres tilbake til yrkesfiskerne.

Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til utviklingen i fisket etter torsk nord for 62º N, der det fortsatt står et kvantum til rest innenfor de fleste ordninger.

Landsstyret krever at distriktskvoten for trål deles ut til det enkelte fartøy, og at resten av forskningskvote/ ungdomskvote føres tilbake til yrkesfiskerne, uttaler Fiskarlaget på sin nettside.

Vedtak:

Distriktskvote - trål

For 2009 ble det avsatt 2 000 tonn torsk til distriktskvote for trål. En forutsetning for denne avsetningen må være at den skal supplere bedrifter med råstoff i en periode hvor det ellers kan være liten tilgang. Ut fra foreliggende statistikk vil det ikke være behov for en egen distriktskvote, da det står et rimelig stort kvantum torsk til rest også for trål.

Norges Fiskarlag vil gjøre oppmerksom på at enkelte trålere er i ferd med å planlegge sin drift utover høsten. I så måte vil det være både rasjonelt og praktisk for disse å vite hvordan myndighetene tenkte distriktskvoten fordelt. Dette ut fra at det større kvanta hyse og sei som fortsatt ikke er fisket, og behovet for torsk som innblanding vil kunne bli stort etter hvert.

Norges Fiskarlag krever at distriktskvoten snarest fordeles ut til de enkelte fartøy som tillegg på eksisterende kvote, slik at driften blir mest mulig rasjonell.

Forskningskvote, ungdomskvote mm.

I 2009 ble det satt av 3 500 tonn torsk for omsetning i fritidsfiske og til ungdomsfiskeordningen. I tillegg ble det avsatt 7 000 tonn torsk til forsknings- og forvaltningsformål. Begge avsetningene ble tatt fra totalkvoten før fordeling på grupper.

I følge Fiskeridirektoratets foreløpige ukestatistikk er det lite som er benyttet av avsetningen for fritidsfiske og ungdomsfiskeordningen. For avsetningen til forsknings- og forvaltningsformål er det i 2009 medgått et mindre kvantum enn for 2008, noe som tilsier at det også her vil bli gjenstående kvantum.

Norges Fiskarlag krever at det kvantum som så langt ikke er medgått tilbakeføres til yrkesfiskerne snarest mulig og at dette fordeles mellom gruppene.

Konvensjonell gruppe

Administrasjonen i samråd med Arbeidsutvalget følger utviklingen og gir tilrådning om eventuelle endringer.