Kystverkets Handlingsprogram 2010–2019

Kystverkets handlingsprogram for perioden 2010–2019 er nå klart.

Kystverkets handlingsprogram 2010 - 2019.Kystverkets handlingsprogram 2010 - 2019.

Handlingsprogrammet presenterer  strategier, mål og tiltak for Kystverket de kommende ti årene. Det er en lang og grundig prosess som nå er ferdig, der Kystverket har samarbeidet med de øvrige nasjonale transportetatene, fylker, kommuner, havnevesen, skipsfartsnæringen og andre viktige aktører, melder Kystverket.

Tiltak

– Handlingsprogrammet  viser hvilke tiltak Kystverket skal iverksette for å nå sine mål. Gjennom Handlingsprogrammet vil våre mål om sikkerhet og miljø være viktige. Mange av tiltakene gir sikrere farleder for skipstrafikken, og bidrar til å styrke beredskapen i tilfelle uhell skulle skje, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

For å styrke næringsutviklingen og forbedre konkurransegrunnlaget til de som bruker sjøveien, satser Kystverket på å utvide farledene og oppgradere navigasjonsinnretningene.

Fiskerihavner

– Fiskerinæringen er sikret videre utvikling gjennom fortsatt utbygging av fiskerihavner i statlig regi samt at tilskuddsmidler til kommunene er videreført, understreker kystdirektør Slotsvik.

Handlingsprogrammet omfatter denne gang også en egen FOU-strategi for Kystverket.