Endret praksis for innfrysing av rund notsei

Illustrasjonsfoto: Seistim ved havbunnen. Foto: Havforskningsinstituttet

Innfrysing av rund notsei er fortsatt tillatt til markeder utenfor EØS hvor omsetning av slike produkter er tillatt.

Tidligere gitte dispensasjon er erstattet av nytt regelverk om produksjon og eksport av næringsmidler på særskilte vilkår, melder Mattilsynet.

Mattilsynet ga i mai 2018 dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens hovedregler om bløgging og sløying av fisk, slik at rund notsei kunne fryses inn for eksport til land utenfor EØS.

Bakgrunnen var utfordringer i markedene for omsetning av sei. Dispensasjonen gjaldt inntil nytt regelverk som regulerer forholdet var på plass.

Høsten 2018 ble det fastsatt forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår. Dispensasjonen ble da erstattet av dette nye regelverket.

Fortsatt tillatt under visse vilkår

Det betyr at det fortsatt er lov å produsere og eksportere rundfrossen notsei som ikke oppfyller krav i fiskekvalitetsforskriften.

Forutsetningen er at vilkårene som blant annet at næringsmidlet (her rundfrossen notsei) er tillatt å omsette i det aktuelle importlandet, og at melding om slik produksjon og eksport er sendt til Mattilsynet. I tillegg er det også stilt krav om adskilt produksjon og merking av slike varer.

Oppfølging i 2019

Mattilsynet håndterer overgangen fra dispensasjon til ny forskrift ved at sei som allerede er frosset inn og lagret, med bakgrunn i dispensasjonens vilkår, kan omsettes til land utenfor EØS som opprinnelig forutsatt. Helsesertifikat kan utstedes som vanlig.

For notsei som er fanget etter 1. juli 2019, må virksomheter som ønsker å rundfryse og eksportere denne, melde denne produksjonen til Mattilsynet, i tråd med vilkår i forskrift om næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS. Ved utstedelse av helsesertifikater for aktuelle vareparti, kan det ikke benyttes sertifikater som attesterer for at krav i fiskekvalitetsforskriften er oppfylt.

Mattilsynet mottar melding fra virksomhet om produksjon og eksport av næringsmidler på særskilte vilkår. På tilsyn vil Mattilsynet vurdere om virksomhetene kan dokumentere og har rutiner som er i tråd med vilkår gitt i forskrift om næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS.