Viktige verktøy mot lakselus er på plass

Debatt: De seneste dagene har det fra flere hold vært etterlyst dramatiske strakstiltak mot lakselus.

Av Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Sp, og Erling Sande, miljøpolitisk talsmann i Sp

Senterpartiet vil i denne sammenheng påpeke at viktige verktøy mot lakselus allerede er på plass.

I august 2009 vedtok regjeringen en ny luseforskrift som gir Mattilsynet vide fullmakter til å bruke makt overfor havbruksnæringen. Forskriften er et ledd i regjeringens arbeid for å kombinere en positiv utvikling i næringen, med klare krav fra myndighetene for å sikre en miljømessig, sosial og bærekraftig sjømatproduksjon. Vi vil påpeke at Mattilsynet allerede i dag har fullmakt til å pålegge behandling, brakklegging og i ytterste konsekvens utslakting.

Lusesituasjon må tas på alvor. Samtidig er det viktig å nyansere bildet noe. Flere deler av landet har pr nå ikke problemer med lakselus. Det er i deler av Midt-Norge og deler av Vestlandet at det er størst problemer. Det er videre grunn til å understreke at det er situasjonen til våren, når smolten vandrer ut fra elvene, som vil være avgjørende for villaksen. Havbruksnæringen har allerede meldt om sin største koordinerte satsing noensinne, og dobler innsatsen i lusebekjempelse de kommende 12 månedene. Det er derfor viktig at næringen nå jobber med sine omfattende tiltak mot lakselus, og at fagetaten Mattilsynet overvåker situasjonen nøye og vurderer når og om det er nødvendig med tvang i enkelte tilfeller.

Havbruk er en bærebjelke og en livsnerve i mange lokalsamfunn langs store deler av kysten. Senterpartiet er videre opptatt av en balansert utvikling, der det legges vekt på sameksistens mellom havbruk, fiskeri og villaks. Balansen mellom disse interessene må ivaretas, og er opp gjennom tidene blitt løst fordi vi i Norge har en tradisjon for strenge reguleringer, og tett samarbeid mellom næring, forskning og fagmyndigheter i utviklingen. Derfor ønsker vi også at næringen skal utvikles fremover, men vi skal stille klare krav i forhold til denne matproduksjonens miljømessige påvirkning. Er det rom for vekst så bør næringen få skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter, står biologien i veien så må veksten dempes.