Presisering om habilitet

DEBATT: Etter oppslag i FiskeribladetFiskaren i dag, har Fiskeridirektoratet sett seg nødt til å gå ut med en presisering om fiskeridirektørens habilitet.

FiskeribladetFiskaren skriver mandag om tre tilfeller på 90-tallet, der ansatte fikk beskjed om at det var uforenlig med jobben i Fiskeridirektoratet, å fortsatt bekle styreverv eller sitte på eierposter, skriver NTB/Aftenbladet.

Ifølge FiskeribladetFiskaren er det nå blitt et samtaletema i etaten, hvorfor Fiskeridirektoratet setter strengere krav på lavere nivå, enn det Fiskeridepartementet har gjort for toppledelsen.

Fiskeridirektoratet rykker nå ut med en presisering om saken, hvor det blant annet gjøres oppmerksom på at det gamle regelverket ble opphevet i 2004.

Les presiseringen her:

Presisering om habilitet

- I forbindelse med oppslag i FiskeribladetFiskaren mandag 18. januar på lederplass og på side 4 og 5 inne i avisen finner Fiskeridirektoratet grunnlag for å presisere enkelte fakta.

At FiskeribladetFiskaren mener at fiskeridirektør Liv Holmefjord er uskikket til å være fiskeridirektør så lenge hun har aksjer i et oppdrettsfirma, skal jeg la ligge. Fremstillingen av at det skal finnes ulike regler for fiskeridirektøren og øvrige ansatte i Fiskeridirektoratet må nyanseres.

Bakgrunnsfakta

Sammenslåingen av Rettledningstjenesten i fiskerinæringen og Kontrollverket til en ytre etat i 1998 betød at alle i Fiskeridirektoratet som arbeidet med kontroll eller hadde personalansvar for kontrollpersonell ble vurdert til å være omfattet av habilitetsbestemmelsene i den såkalte ”Kvalitetsforskriften” – som slo fast at tilsatte i Fiskeridirektoratet ikke kunne være knyttet til bedrifter som kunne bli kontrollert av Fiskeridirektoratet.

Slik var reglene om habilitet til 1. januar 2004. Ved opprettelsen av Mattilsynet fra 2004 ble arbeidsoppgaver knyttet til sjømatkontroll overført fra Fiskeridirektoratet til det nye Mattilsynet og Kvalitetsforskriften ble samtidig opphevet. Det betød at det ikke lenger var et eget regelverk som regulerte forholdene mellom eierskap og tilsetting i Fiskeridirektoratet.

Regelverket ble opphevet i 2004

Fra 2004 er det Forvaltningsloven sine bestemmelser om habilitet som gjelder. Dette innebærer konkrete vurderinger av habilitet og håndtering av dette i saker hvor habilitetsspørsmål oppstår. Resultatet av habilitetsvurderinger vil kunne være forskjellig ut fra forholdene i de enkelte sakene. Alle de tre eksemplene som fbfi drar fram i oppslaget side 4 og 5 er hentet fra en tid da Kvalitetsforskriften gjaldt og tilsatte i direktoratet ikke kunne ha eierdeler i selskap som kunne bli kontrollert av Fiskeridirektoratet. De gamle sakene fra 90-talet og saken rundt fiskeridirektør Liv Holmefjord er derfor ikke sammenlignbare.

Olav Lekve
Kommunikasjonssjef, Fiskeridirektoratet