- Fersksatsing en fordel for kysten

DEBATT: Aker Seafoods fersksatsing er en fordel for kysten.

Uttalelse fra styret i Fiskekjøpernes Forening v/leder Steinar Eliassen

Fiskekjøpernes Forening (FiFor) konstaterer at Aker Seafood AS har annonsert at de vil kjøpe mer fisk fra kystfiskeflåten og at de ønsker å overføre trålrettigheter over til kystfiskeflåten fordi det gir bedre kvalitet på råstoffet.


FiFor mener dette er en glimrende idé. Å øke fangstkapasiteten og kvotene til kystfiskeflåten vil ikke bare gi råstoff av god kvalitet, det vil også gi økt virksomhet langs kysten og i fiskeværene.

Når Aker Seafood går til et slikt skritt, vil det være en fordel for alle, det vil øke virksomheten og verdiskapinga totalt sett og vil komme hele hvitfisknæringa til gode.


Dette er i tråd med hva FiFor har arbeidet for - at man bør redusere kvotene til trålerflåten og øke kvotene til de deler av fiskeflåten som bringer på land det beste råstoffet.


Det synes nå å være erkjent at det bare er ved å produsere produkter basert på ferskt kvalitetsråstoff at det er mulig å drive lønnsom produksjon av hvitfisk i Norge. (Jfr. Aker Seafoods børsmelding 14.4.2010).


Denne erkjennelsen bør nå også fiskerimyndighetene ta inn over seg. Dersom myndighetene tar de relativt enkle grep som må til, vil Norge kunne bli Europas suverent største leverandør av fersk hvitfisk.

I vinter har vi erfart at eksporten av fersk torsk har økt kraftig. Med riktig satsing og god markedsføring vil lønnsomheten øke både for fiskere og fiskeribedrifter, og vi vil få ei vitalisering av både næringa og lokalsamfunnene langs kysten.


Ei fiskerinæring som er basert på ferskt kvalitetsråstoff vil ha et stort potenisal for økt sysselsetting og verdiskaping. Men det avhenger av at man er villig til å ta de grep som må til. Et av dem er å øke kystflåtens andeler av torskekvoten.