Produksjon av fiskeolje i Peru

DEBATT: Norsk Rikskringkasting (NRK) har i programmet Forbrukerinspektørene (FBI) vist reportasjer knyttet til produksjon av fiskeolje i Peru.

Pressemelding fra styret i Austevoll Seafood ASA

Reportasjene inkluderer beskrivelser om Austevoll Seafood ASA's datterselskap Austral. Austevoll Seafood ASA har i tilknytning til programmet mottatt henvendelser fra Miljø- og utviklingsministeren, kunder, ansatte og øvrig publikum. Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen som i programmet er gitt om Austral og dets virksomhet. Med bakgrunn i tilbakemeldingene vi har mottatt, finner vi det nødvendig å komme med noen kommentarer til de miljø- og helsemessige forhold som ble tatt opp:

I programmet som ble sendt den 9. november 2011 ble det satt et særlig fokus på forholdene i byen Chimbote. Det ble blant annet hevdet at utslipp fra fabrikkene i denne byen påfører befolkningen i Chimbote alvorlige helseplager. NRK opplyste i programmet at Austral har fabrikk i denne byen. Dette er ikke korrekt. Austral har ingen fabrikk i Chimbote. Dette var NRK kjent med i forkant av programmet. Det er sterkt beklagelig at NRK, til tross for dette, knytter Austral til de forholdene det hevdes finnes i Chimbote. Vi understreker at Austral sin aktivitet i Peru ikke på noen måte rettferdiggjør en link til det NRK omtaler og viser fra Chimbote.

Det ble i det samme programmet gitt informasjon om forholdene i byen Pisco. I den sammenheng kan vi informere om at industrien, herunder Austral, siden år 2004 har gjennomført store miljøinvesteringer. De tiltak som er gjennomført i Pisco har siden 2004 endret denne havnen totalt. Den fremstilling som i NRK er gitt om forholdene i Pisco, reflekterer derfor ikke dagens miljøpåvirkning i havnen. Arbeidet har fått anerkjennelse fra nasjonale og lokale politikere. Tiltakene vil fungere som målestokk for de forbedringer vi vet myndigheter og industri vil iverksette også i andre byer, herunder i Chimbote. I etterkant av programmet har fabrikken vært besøkt av en representant fra den norske ambassaden i Santiago. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim bekreftet også i programmet i NRK den 16. november 2011 at ambassadens inntrykk etter besøket var at fabrikken ble drevet på en god måte og at den er med på å forbedre situasjonen.

Samtlige av Austral sine fabrikker i Peru har lovmessig håndtering av avløpsvann med rørledninger som går minimum 1 km ut i sjøen. Rørledningens lengde avhenger av naturmessige forhold. I motsetning til det som opplyses fra NRK, nøytraliseres kaustisk soda i egne tanker før den går i avløpsledning.

I Peru, som i alle andre land, er det et sterkt økende fokus på miljøhensyn og ressursforvaltning, det er bra. Dette gjenspeiler også vår virksomhet. Dette har medført at nasjonale myndigheter har iverksatt nye reguleringer for industrien og vi gjør vårt for å ligge i forkant av dette. Reguleringene har krevd store investeringer, og vil kreve investeringer også i årene som kommer. Fiskeriet og tilhørende landindustri sin betydning for Peru har nok vært avgjørende viktig for at nasjonale myndigheter og industrien har lykkes i sin forvaltning av ressursene. Det er etter vår oppfatning inspirerende å investere et sted der man gjennom generasjoner har dokumentert at forvaltningen av fiskeriressursene er bærekraftig. De senere års systemforbedringer gjør ikke dette mindre inspirerende. Austral Group er et av få selskaper - med et integrert kvalitetssystem som inkluderer 11 standarder for kvalitet, sikkerhet og miljø, deriblant "ISO 9001:2008 Quality Management System", "ISO 14001:2004 Environmental Management System" og "Dolphin Safe Regulations Systems". Austevoll Seafood ASA skal også i fortsettelsen bistå vår dyktige ledelse og ansatte i Peru i deres arbeid med å utvikle og forbedre selskapet.