Krever sterk reduksjon av sjølaksefisket

DEBATT: Krav om stopp i krokgarnfisket og sterk reduksjon av sjølaksefiske i Finnmark.

Åpent brev til miljøvernminister Erik Solheim, Miljøverndepartementet

Undertegnende organisasjoner representerer en samlet bredde av organisasjoner innen miljø-/naturvern, friluftsliv/sportsfiske og grunneiere/rettighetshavere. Vi har som felles mål å styrke bestandene av villaks. Vi viser til den pågående prosessen om regulering av fiske etter anadrom laksefisk i elv og sjø fra 2012 i regi av Direktoratet for naturforvaltning.

Finnmark er verdens viktigste område for atlantisk villaks
Vi er alle meget bekymret for både utviklingen i laksebestandene i Finnmark og miljømyndighetenes manglende vilje til å iverksette tiltak for å bevare villaksen i nord. Finnmark er ett av verdens viktigste områder for atlantisk villaks, og Norge har følgelig et spesielt ansvar for å bedre livsbetingelsene for laksen i dette området.

Slik situasjonen er i dag, er det mange elver i Finnmark som ikke oppnår gytebestandsmålet. I rapport 3b 2011 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er gytebestandene i 32 vassdrag i Finnmark vurdert. Hele 25 vassdrag (ca 80 prosent) oppnår ikke gytebestandsmålet, og det anbefales innskrenkinger i beskatningen (vedlegg 1). Videre viser ny forskning at fangstene av russisk laks utgjør hele 2/3 av fangstene i sjølaksefiske i Øst-Finnmark tidlig på sesongen (Rapport 7/2011 fra Havforskningsinstituttet). Totalt sett for hele fylket utgjør russisk laks hele 20 prosent av garnfangstene i sjø (vedlegg 2). Det fiskes derfor langs kysten og i fjordene på truede, sårbare og blandede bestander av både norsk, russisk og finsk laks. Dette er ikke bærekraftig forvaltning og er i strid med norsk målsetting, FNs havrettskonvensjon og anbefalinger fra NASCO og ICES. Vi henviser også til naturmangfoldloven og føre varprinsippet, og mener regulering av fiske må igangsettes på grunnlag av den dokumentasjonen som foreligger.

Forvaltere i elv har tatt ansvar
I finnmarkselvene er det iverksatt en rekke tiltak for å bevare og styrke bestandene av villaks. Kortere fiskesesong, fredningssoner i elv, strenge fangstkvoter og redskapsbegrensninger er tiltak som er innført. I tillegg er det innført tiltak om hunnfiskfredning etter midtsesongsevaluering i bl.a. Lakselv (Porsanger) for å bevare viktig gytefisk. Dette er gode eksempler på hvordan man i elveforvaltningen aktivt bygger opp en robust laksebestand ved å innføre strenge reguleringer i elvefisket. Skal disse tiltakene få full effekt må beskatningen i sjø reduseres betydelig.

Omfattende sjølaksefiske med garn i Finnmark
I de siste årene har over 50 prosent av det norske sjølaksefisket foregått i Finnmark, og ca 65 prosent av all storlaks som fanges i sjø blir fanget i Finnmark. Videre fanges i snitt over 70 prosent av laksen i Finnmark med garn (vedlegg 3). Av sjøfangsten utgjør krokgarn ca. 80 prosent. Krokgarn overbeskatter storlaksen, den mest verdifulle gytefisken. Videre fører krokgarn til at store mengder laks som ikke fanges blir garnskadet. Derfor er krokgarn forbudt i resten av landet.

Dette omfattende sjølaksefisket er i dag ikke bærekraftig, og bidrar til at laksebestandene i mange vassdrag er kritisk lave.

Undertegnende organisasjoner ber derfor miljøvernministeren om å redusere sjølaksefisket (både i sesong/fisketid og omfang/antall lokaliteter) og stoppe krokgarnfisket i Finnmark fra og med kommende sesong. Som i elv må det også innføres krav om midtsesongsevaluering i sjølaksefiske for å unngå overbeskatning i svake lakseår.

Tanalaksen må reddes
Utviklingen i Tanavassdraget, et av verdens største laksevassdragssystem, er svært bekymringsfull. Det fiskes i sjøen og vassdraget på flere sterkt truede bestander av laks. Vitenskaplig råd for lakseforvaltning har grundig dokumentert at det foregår en overbeskatning av tanalaks både i sjø og elv. Det er derfor behov for å gjennomføre fangstreduserende tiltak for å bygge opp igjen bestandene av laks i Tanavassdraget til robuste nivåer som også tåler høsting. 

Tiltak for å styrke bestandene av villaksen i Finnmark
Vi ber om følgende tiltak for å styrke bestandene av villaks i Finnmark, og bidra til at gytebestandsmålene oppnås i elvene:

  • Stopp i sjøfisket med krokgarn fra 2012
  • Innstramming i sjølaksefisket for å styrke gytebestandene av laks. Sesongstart utsettes til 5. juli i kyststrøk og 25. juli i fjordene. Det fiskes maksimalt i 4 uker
  • Det innføres midtsesongsevaluering i sjøfisket
  • Beskatningen av tanalaksen må reduseres til et bærekraftig nivå. Dette medfører reduksjon i garnfisket både i sjø og elv
  • Nevnte tiltak vil harmonere langt bedre med den forvaltningspraksis som gjelder for sjøfiske ellers i landet. Vi viser f. eks. til Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane.
     

Med vennlig hilsen

Bjarne Oppegård – Norges Jeger- og Fiskerforbund
Torfinn Evensen – Norske Lakseelver
Karoline Andaur – WWF
Gudbrand Kvaal – Norges Skogeierforbund
Truls Gulowsen – Greenpeace
Lasse Heimdal – Friluftlivets Fellesorganisasjon
Fredrick Hauge – Bellona
Pål Klouman – Nordatlantisk Villaksfond Norge