Konflikter mellom redskapstyper og fartøy av ulik størrelse

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

DEBATT: Det har store deler av vinteren vært interessekonflikter, særlig i Lofoten, mellom ulike redskapsklasser der også størrelse på fartøyer har vært trukket inn i debatten.

Av Nordland Fylkes Fiskarlag v/styreleder Jan Fredriksen

I de siste dagene har det under vårfisket bl. a på Breivikfjorden i Troms vært mye fokus på at det kom store garnfartøy inn på de samme områdene som den mindre kystflåten opererte på. De store garnmengdene disse store garnbåtene satte ut førte til arealkonflikt, og dette har ført til en heftig debatt i ulike media.

Saken har også nådd Stortinget der en representant for SV har fremmet et lovforslag som innebærer at store fiskefartøy skal sendes til havs. SV mener altså at det skal tas en beslutning uten at alle parter som er berørt har fått drøftet saken og kommet med innspill, samt at konsekvensene av et slikt vedtak er vurdert. Dette er uhørt, og betenkelig sett i lys av den nylige fremlagte rapporten fra riksrevisjonen. Her er jeg enig med fiskeripolitisk talsperson i Høyre, Tom – Christer Nilsen som i en avis uttaler at spontane lovforslag i Stortinget på denne type saker ikke er veien å gå.

Interessekonfliktene berører svært viktige spørsmål som også Nordland Fylkes Fiskarlag er opptatt av. Vi er også opptatt av at alle som driver et yrkesmessig fiske skal ha livets rett og at forholdene skal legges til rette på en slik måte at det kan drives et effektivt og rasjonelt fiske uansett redskap som benyttes eller størrelse på fartøy. For å få dette til så er det sannsynlig at det må innføres en form for regulering av aktiviteten.

Det er derfor gledelig at Norges Fiskarlag har signalisert at det arbeides med å få etablert et utvalg som skal komme opp med forslag som kan bidra til å redusere brukskollisjoner og brukskonflikter.

Det er derfor forunderlig at ett av medlemslaga i Norges Fiskarlag ikke kan respektere at dette er en sak vi må ha en grundig diskusjon rundt, for så å komme fram til en løsning som flest mulig kan slutte seg til. Jeg håper jeg tar feil når jeg oppfatter det som om Fiskarlaget Nord allerede har bestemt seg for en løsning.

Det er synd at det oppstår konflikter på havet og som organisasjon må vi ta ansvar for å sørge for at fiskeriene kan utøves uten konflikter. Det er et arbeid som Norges Fiskarlag har uttalt at de vil ta ansvar for gjennom nedsetting av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de ulike organisasjonsleddene. I tillegg legger Nordland Fylkes Fiskarlag til grunn at Fiskeridirektoratet vil avholde et evalueringsmøte etter årets vintersesong i Lofoten med det for øye at en til neste år skal ha mer ordnede forhold på Lofothavet.

Nordland Fylkes fiskarlag skal delta aktivt i arbeidet med å komme fram til en god løsning i denne saken. Hva løsningen blir skal vi ta standpunkt til når Norges Fiskarlag sitt utvalg har lagt fram sitt arbeid. Fram til da vil jeg oppfordre alle parter til å vise tilbakeholdenhet og ikke skape unødige konflikter. Dette skal vi som fiskere finne en løsning på.