Fiskarlaget kritisk til torskeoppdrett

– Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.

Det uttaler Landsstyret i Norges Fiskarlag i et vedtak om konsekvenser i forhold til villfanget/oppdrettet torsk.

Det fremgår av en pressemelding fra Norges Fiskarlag. Les hele vedtaket her:

Konsekvenser i forhold til villfanget/oppdrettet torsk – Vedtak

 1. Norges Fiskarlag registrerer en stadig økende bekymring, fra både fiskere og sentrale forskningsmiljø, knyttet til oppdrett av torsk. Negativ genetisk påvirkning på de ville torskebestandene gjennom rømming og gyting i merd, samt fare for spredning av sykdommer, er særlig viktige problemstillinger.
 2. Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.
 3. Norges Fiskarlag registrerer at det fremdeles ikke er noen begrensing i antall tillatelser som kan gis til oppdrett av torsk. Som et resultat av dette er det i dag tildelt over 500 tillatelser, med en samlet teoretisk produksjonskapasitet på over 300 000 tonn oppdrettstorsk per år. Denne utviklingen har i liten grad skjedd i samsvar med Norges Fiskarlags råd og vedtak om torskeoppdrett, hvor det bl.a. har blitt stilt krav om en moderat oppbyggingstakt, et føre-var perspektiv med hensyn til konsekvenser og forsterket forskning på miljøeffekter. Norges Fiskarlag krever derfor å bli deltager og høringspart i kommende forvaltningsprosesser, som har betydning for forholdet mellom torskeoppdrettsnæringa og villfisknæringa.
 4. Norges Fiskarlag slutter seg til hovedpunktene i Fiskeri- og kystdepartementets nye ”Strategi for bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett” Det er avgjørende at viktige momenter i strategien straks settes i verk. Det omfatter bl.a.:

  • Risikofaktorer ved torskeoppdrett skal gjennomgås.

  • Dagens forvaltningspraksis om ikke å tillate torskeoppdrett i gyteområder for villtorsk skal forskriftsfestes.

  • Det legges opp til å innføre krav om nullutslipp av egg og yngel innen 2015.

  • Det må skaffes oversikt over geografiske områder med spesielt sårbare torskebestander.

  • Gytefelt for vill torsk skal kartlegges systematisk.

  • Torskefjorder, eller vernområder som virkemiddel for forvaltningen skal vurderes.

  • En skal vurdere å endre akvakulturloven, slik at man kan bremse eller stanse tildeling av nye tillatelser til torskeoppdrett.

 5. Norges Fiskarlag vil presisere at allerede etablert forvaltningspraksis medfører at det heller ikke skal etableres anlegg for oppdrett av laksefisk i gyteområder for villtorsk. Regjeringens nye ”Strategi for bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett” må ikke svekke dette forholdet.
 6. Norges Fiskarlag støtter fullt ut de nye endringsforslagene til akvakulturloven, som vil kunne gjøre det mulig å stoppe tildeling av nye konsesjoner for torskeoppdrett, samt kreve flytting av anlegg som er lokalisert i gyte- og oppvekstområder for villtorsk. Norges Fiskarlag ber om at anlegg for oppdrett av torsk (basert på kunstig klekket yngel), som allerede er etablert i/ved gyteområder for villtorsk, må flyttes inntil det er vist at virksomheten ikke påvirker villtorsk negativt. Dette må også omfatte Lofoten og Vesterålen (jfr. Havforskningsinstituttets forvaltningsråd).
 7. Norske fiskere får stadig oftere torsk som, ut fra bl.a. kroppsform, antas å være rømt oppdrettstorsk. Norges Fiskarlag ber derfor om at arbeidet for å hindre rømming av oppdrettstorsk intensiveres. Norges Fiskarlag ber også om at det opprettes en ordning i regi av Fiskeridirektoratet, der fisk som antas å være rømt oppdrettstorsk kan analyseres som grunnlag for framtidige forebyggende tiltak mot rømming.
 8. Norges Fiskarlag registrerer at aktører, både i villtorsk- og torskeoppdrettsnæringen, nå møter problemer med hensyn til et sviktende internasjonalt marked for fersk torsk. Villtorsk og oppdrettet torsk oppfattes i større grad enn tidligere også som direkte konkurrenter. Det er viktig å få dokumentert i hvilken grad dette er tilfelle, både i dagens situasjon og med tanke på framtiden. En vet samtidig for lite om hvordan markedet reagerer på økende tilgang på konkurrerende hvitfiskarter.
 9. Tilstrekkelig og riktig markedsføring av norsk villtorsk er svært viktig i dagens markedssituasjon. Norges Fiskarlag mener det er behov for å få avklart hvordan markedsstrategien ”Norsk Fersk Torsk, en smak av Norge” fungerer i det sviktende markedet en nå opplever. Av den grunn ber Norges Fiskarlag om at finansiering, resultater, risikoer, osv. knyttet til denne strategien evalueres, for evt. endring/videreutvikling av strategien. Fiskarlaget understreker viktigheten av at oppdrettstorsk ikke bringes ut i markedet under en fastsatt minstepris.
 10. Norske myndigheter har de siste årene investert svært store ressurser for å utvikle torskeoppdrett som ny næring i Norge. I tillegg tilbyr Innovasjon Norge nå lån, og i noen grad tilskudd, for å finansiere videre utvikling av torskeoppdrettsselskap. Norges Fiskarlag krever at norske myndigheter umiddelbart stopper slik offentlig finansiert oppbygging av torskeoppdrettsnæringen.
 11. Etter Norges Fiskarlags oppfatning er det i dag verken miljømessig forsvarlig, eller markedsmessige behov, for å tildele flere konsesjoner for oppdrett av torsk. Norges Fiskarlag krever derfor at det inntil videre innføres stopp for tildeling av nye konsesjoner for oppdrett av torsk. Norges Fiskarlag oppfordrer fiskeriforvaltningen om ytterligere å intensivere arbeidet med å trekke inn konsesjoner for torskeoppdrett som ikke er i aktiv bruk, slik at areal kan frigjøres for andre brukere av kystsonen.