Nye regler for bekjempelse av lakselus

Det innføres nye regler for bekjempelse av lakselus i oppdrettsanlegg.

- Utviklingen av resistent lakselus er bekymringsfull. Det er derfor viktig å få på plass tilstrekkelige verktøy, slik at Mattilsynet kan håndtere dagens utfordringer med lakselus best mulig, sier statssekretær Vidar Ulriksen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeri- og kystdepartementet har nå vedtatt forskriftendring om regulering av tiltak for håndtering av resistent lakselus, og vil komme med en helt ny lakselusforskrift i august.

Endringer

Endringene i dagens luseforskrift trer kraft 1. juli 2009 og innebærer blant annet:

  • At Mattilsynet skal varsles umiddelbart om mangelfull effekt av gjennomført behandling og ved mistanke om resistens mot et eller flere medikament som brukes mot lakselus.
  • Pålegg om evaluering av behandling og ved mistanke om nedsatt følsomhet skal virksomhetene utrede årsaksforhold.
  • Pålegg om behandling med alternativ substansgruppe ved mistanke om resistens.
  • At Mattilsynet gis kompetanse til å fatte nødvendige vedtak som utslakting og brakklegging.
     

Det har i vår vært ute på høring forslag til ny forskrift om bekjempelse av lus i oppdrettsanlegg. På bakgrunn av høringsinnspillene har Mattilsynet foreslått fem nye bestemmelser som sendes på høring før de eventuelt kan innlemmes i en ny luseforskrift i august.