Konsekvensutredning av akvakulturtiltak

Del saken

Etter at en ny forskrift for konsekvensutredninger (KU) ble fastsatt 26. juni 2009, har Fiskeridirektoratet nå kommet med en metode for behandling av akvakulturtiltak.

Forskrift om konsekvensutredninger ble fremmet av Miljøverndepartementet, som også har utarbeidet en veileding til forskriften. Fiskeridirektoratet presenterte i dag en metodikk som skal avgjøre:

 • Om det skal stilles krav til konsekvensutredning (KU).
 • Hvordan saksbehandlingen skal gjøres.
 • Om en eventuell utredning er tilfredsstillende.

Hensynet til miljø og samfunn

Formålet med KU i Fiskeridirektoratet er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelse av akvakulturtiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

For Fiskeridirektoratet er det to typer tiltak som kan være gjenstand for KU:

 1. Større akvakulturanlegg.
 2. Settefiskanlegg for mer enn fem millioner settefisk.
   

Eksempler på hensyn vi må være særlig observante på kan være konsekvenser ved rømming, gyte- og oppvekstområder for fisk eller områder som er viktig for biologisk mangfold.

Veilederen - et levende dokument

Det er behov for kunnskap om og erfaring i å bruke KU i praksis. Fiskeridirektoratet har derfor etablert en veileder som på en enkel måte beskriver hvordan vi skal forholde oss til KU.

Veilederen vil jevnlig bli oppdatert etter som Fiskeridirektoratet får mer kunnskap om KU i praksis. Fiskeridirektoratet ønsker også å bygge opp en kunnskapsbank, med eksempler på reelle situasjoner der KU er vurdert og eventuelt brukt, og har allerede laget noen fiktive saksbehandlingssituasjoner (eksempler) for å prøve å belyse problemstillinger regionene vil kunne stå overfor.

Forskrift om konsekvensutredninger

Fiskeridirektoratet opplyser at følgende endringer er viktige for direktoratets saksbehandling, etter at ny forskrift ble fastsatt 26. juni 2009:

 • Vedlegg II er gjeninnført som en liste over tiltak som skal vurderes nærmere og behandles etter forskriften dersom de har vesentlige virkninger.
 • Det er innført en bestemmelse med formål å sikre transparens rundt planmyndighetens vurdering av § 3/vedlegg II tiltak i forhold til forskriftens § 4. Se § 5 tredje ledd.
 • Det er gitt en bestemmelse om at ansvarlig myndighet skal vurdere behovet for et offentlig møte i forbindelse med fastsetting av utredningsprogram og gjennomføre et slikt møte ved behov. Se § 7 tredje ledd.
 • Det er foretatt visse endringer i bestemmelsen om utredningsprogram (§ 6), innhold og utforming av søknad med konsekvensutredning (§ 9) og vedlegg III: Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen.