Emisjon i Codfarmers

Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

Tegningsperioden kan utvides og stenges tidligere. Det totale provenyet fra emisjonen er ventet å være mellom NOK 30 millioner og NOK 50 millioner. Minimum tegnings- og tildelingsbeløp i kapitalforhøyelsen er et beløp i NOK tilsvarende Euro 50 000, skriver Codfarmers ASA i en børsmelding.

I sammenheng med emisjonen, vil Selskapet også restrukturere Selskapets utestående konvertible lån gjennom et endringstilbud til obligasjonseierne. Tilbudet til obligasjonseierne vil bestå av en gjeldsreduksjon på NOK 50 millioner gjennom konvertering av obligasjoner til aksjer i Selskapet. Vilkårene for den gjenværende delen av lånet vil bli endret med blant annet en forlenget løpetid og økt fleksibilitet for Codfarmers til å velge å betale renter ved å utstede ytterligere obligasjonsandeler.

Codfarmers har mottatt forhåndstilsagn til tegning av aksjer i emisjonen for NOK 15 000 000 i forbindelse med det avtalte kjøpet av aksjer i NAP Marine AS, som formidlet av Selskapet i en separat børsmelding i dag.

Formålet med nevnte transaksjoner er å sørge for at Selskapet har tilfredsstillende økonomisk kapasitet og likviditet, samt å redusere dets samlede gjeldsforpliktelser.

Tilbudet til eierne av obligasjonsandeler i "15 % Codfarmers ASA Senior Unsecured Convertible Bond Issue 2007/2011" innebærer at gjennomføring vil medføre en samlet gjeldsreduksjon for Codfarmers med NOK 50 millioner gjennom konvertering av obligasjoner til nye aksjer til samlet tegningskurs på minimum NOK 34 500 000 avhengig av tegningskursen i den rettede emisjonen. I tillegg vil løpetiden for det gjenværende konvertible lånet på NOK 50 millioner pluss renter bli endret fra 30. november 2011 til at halvparten forfaller til betaling 30. november 2012 og resten av lånet forfaller 30. november 2013. Gjennomføringen av tilbudet forutsetter en beslutning fra obligasjonseiermøtet med to tredelers flertall og minimum 50 % oppmøte. Selskapet har allerede mottatt forhåndsaksepter fra obligasjonseiere som representerer mer enn to tredeler av obligasjonene. Selskapet vil innkalle til obligasjonseiermøte for avholdelse rundt 6. juli 2009.

Det endrede konvertible lånet vil ha 10 % kupongrente per år i den forlengede perioden, med en økning til 15 % i enhver renteperiode hvor Codfarmers beslutter å betale renter gjennom å utstede nye obligasjoner.

I etterkant av den rettede emisjonen vil Selskapet også gjennomføre en tegningsrettsemisjon ("reparasjonsemisjon") for inntil 2 millioner nye aksjer med ikke-omsettelige tegningsretter. Tegningsprisen i tegningsrettsemisjon vil være den samme som i den ovennevnte rettede emisjonen. Selskapets aksjeeiere per 25. juni 2009 vil ha rett til å tegne aksjer basert på aksjebeholdingen per den datoen. Investorer som mottar aksjer i den rettede emisjonen vil ikke ha anledning til å bruke retten til å tegne aksjer.

Den rettede emisjonen og byttetilbudet til obligasjonseierne er gjensidig betinget av hverandre, og forutsetter godkjennelse fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet. I tillegg kreves godkjennelse fra Oslo Børs av et kombinert prospekt for opptak til notering av aksjene som utstedes i den rettede emisjonen plasseringen og ved konverteringen av aksjer for obligasjonseierne, og samt for tegningsrettsemisjonen. Selskapet vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling for avholdelse rundt 10. juli 2009.

Codfarmers ASA har engasjert DnB NOR Markets som tilrettelegger sammen med NRP Securities ASA, for å gi råd og gjennomføre den planlagte rettede emisjonen. NRP Securities ASA er videre engasjert som tilrettelegger for å gi råd og gjennomføre den planlagte endringstilbudet til obligasjonseierne i selskapets konvertible lån.