Endrer fôrvareforskriften

Mattilsynet har endret fôrvareforskriften og blant annet fastsatt nye grenseverdier for innholdet av arsen i fullfôr til akvatiske dyr.

Endringen omhandler grenseverdier for innholdet av noen uønskede stoffer i fôrvarer, og  gjelder innholdet av arsen, theobromin og ugrasfrø fra noen arter. Samtidig er en bestemmelse som falt ut ved siste forskriftsendring tatt inn igjen.

Direktiv 2009/141/EU fastsetter endringer i grenseverdier for innholdet av arsen i fullfôr til akvatiske dyr. Grenseverdien gjelder for totalarsen (organisk og uorganisk).

Da arsen i fôrmidler i hovedsaker er i organisk form, er det i praksis grensen for dette som er hevet. Organisk arsen er ikke toksisk, så de nye verdiene for høyeste tillatte innhold er gunstig for både produsenter av fôr til og oppdretter av akvatiske dyr.

Grenseverdier for innhold av theobromin i fullfôr til gris, hest, hund, katt og pelsdyr er senket noe, basert på en risikovurdering, og for bedre å ivareta dyrehelsa.

De andre endringene er foretatt for å redusere eventuell tilførsel av alkaloider og andre uønskede forbindelser i fôret for å trygge dyrehelsa. Endringene har ingen konsekvenser for norsk fôrproduksjon.

Endringene implementerer EUs regelverk på området i norsk regelverk

Les mer
•  Forskrift om endring i forskrift om fôrvarer (Lovdata)
•  FOR 2002-11-07 nr 1290: Forskrift om fôrvarer (Lovdata)