Nye regler for overtredelsesgebyr

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler for overtredelsesgebyr i havbruksnæringen.

– Det skal ikke lønne seg å bryte reglene. Samtidig skal regelverket være forutsigbart og fremme likebehandling. Den nye bestemmelsen om utmåling av overtredelsesgebyr for biomasseoverskridelser som nå er vedtatt bidrar til å sikre dette, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Brudd på biomasseregelverket, dvs. hvor mye fisk oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid, er alvorlig. Det kan både virke konkurransevridende, gi en økt belastning på miljøet og gi oppdretter en uberettiget gevinst. Det er derfor viktig at vi har et regelverk som treffer på en god og relevant måte, sier Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystdepartementet legger nå opp til at de mest alvorlige overtredelsene normalt skal politianmeldes, mens de noe mindre alvorlige overtredelsene kan møtes med overtredelsesgebyr. Sammenlignet med tidligere praksis er gebyrenes størrelse redusert, samtidig som det legges opp til at overtredelsesgebyret skal utmåles etter en helhetsvurdering der det blant annet tas hensyn til antatt fortjeneste og overtredelsens grovhet. Det maksimale tillegg utover fortjeneste er satt til 15 G, p.t. 1.134.615 kroner. Departementets syn på domstolenes prøvelsesrett er avklart gjennom merknadene til bestemmelsen.

Sivilombudsmannen ga høsten 2009 en uttalelse der han ga uttrykk for ”begrunnet tvil” om et gebyr Fiskeridirektoratet ila et oppdrettsselskap for overtredelse av biomasseregelverket var straff i Grunnlovens forstand. Det var særlig beløpets størrelse og manglende avklaringer rundt domstolenes prøvelsesrett som lå til grunn for uttalelsen. Fiskeri- og kystdepartementet foretok i etterkant av uttalelsen en fornyet vurdering av regelverket, og konkluderte med bestemmelsen om utmåling av overtredelsesgebyr, ikke hadde tilstrekkelig hjemmel i akvakulturloven.