Høring av soneforskrift i Ryfylke

Mattilsynet har sendt forslag til soneforskrift mot lakselus i Ryfylke til høring.

Som ledd i kampen mot lakselus utarbeider Mattilsynet forslag til soneforskrifter i de områdene hvor de generelle tiltakene i nasjonal luseforskrift ikke har hatt god nok effekt. Soneforskrift for Hardanger og soneforskrift for deler av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er allerede innført.

Høringen fra Mattilsynet omfatter forslag til forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Stavanger, Klepp, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Vindafjord (utenom gamle Ølen kommune), Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira og Haugesund.

I dette området har det vært en økende forekomst av nedsatt følsomhet mot de sentrale medikamentene man har benyttet til bekjempelse mot lakselus. I tillegg er det rapportert om store lusemengder på prematur tilbakevandret ørret, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet er bekymret over utviklingen og de konsekvensene dette kan ha på bestandene av villfisk i området. I tillegg kan lakselus også bli et helse- og velferdsproblem for oppdrettslaksen.

Mattilsynet ser behov for hjemmel gjennom en egen soneforskrift for å ha tilstrekkelig oversikt over situasjonen og raskt kunne sette inn tiltak for å sikre at alle aktørene følger opp nødvendige tiltak.

Forslaget til soneforskrift inneholder blant annet bestemmelser om:
• Fastsetting av lusekoordineringsområde/ område for koordinert brakklegging
• Tiltaksgrense for enkeltanlegg i sonen
• Oppsamling og destruksjon av lakselus og eggstrenger fra avløpsvann fra slakterier
• Krav til samarbeid om avlusing
• Elektronisk registrering av data

Høringsfristen er satt til den 1. juni 2011.