Det beste førstekvartalet for Cermaq

Cermaq ASA oppnådde i første kvartal 2011 et resultat før skatt på 251,5 millioner kroner, mot 204,1 millioner kroner i første kvartal 2010.

Cermaq ASA rapporterer om en EBIT før verdijustering av biomasse på 403 millioner kroner for første kvartal 2011, en forbedring på omkring 280 millioner kroner fra første kvartal 2010.

Cermaq har nylig også lagt frem selskapets bærekraftsresultateter for 2010, se nederst i denne artikkelen.

Forbedringer i Chile

Forbedringer i de chilenske virksomhetene bidrar til at første kvartal 2011 ble det til nå beste førstekvartalet noensinne for Cermaq.

– Sterk vekst i både oppdretts- og fôrvirksomheten i Chile samt styrking i Mainstream Norway er grunnlaget for Cermaqs aller beste EBIT før verdijustering av biomasse i et førstekvartal, opplyser selskapet i en børsmelding.

Solid kontantstrøm reduserte netto rentebærende gjeld til 454 millioner kroner og sikrer betydelig finansiell kapasitet.

Cermaqs driftsresultat var 2 285,6 millioner kroner (1 688,9 millioner kroner) i første kvartal 2011. EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var 403,2 millioner kroner (121,7 millioner kroner) og netto resultat var 181,8 millioner kroner (150,1 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak styrkede driftsresultater i både EWOS og Mainstream, delvis motvirket av en negativ justering av verdien av biomasse.

– Vi har oppnådd sterke resultater for begge forretningsområdene i Chile. Denne regionen er et av de mest spennende områdene for oppdrettsnæringen i de kommende år på grunn av dets vekstmuligheter så vel som adgangen til store og lovende markeder for laks, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Mainstream

Mainstreams omsetning var 998,6 millioner kroner (707,1 million kroner), og salget var på 26,6 tusen tonn (22,3 tusen tonn). Mainstream oppnådde en EBIT før verdijustering av biomasse på 340,3 millioner kroner (116,9 millioner kroner). Bedringen i driftsresultatet skyldes i hovedsak økte priser i alle regioner kombinert med økte volumer og forbedret biologisk resultat i Chile.

I første kvartal solgte Mainstream Chile nesten 50 prosent av volumet av atlantisk laks til Brasil. Det har også vært en sterk etterspørsel fra Japan etter coho og ørret, og denne ventes å fortsette i neste sesong. De biologiske resultatene er stabile og gode i Chile, og det planlagte utsettet av 10 millioner atlantisk smolt i år opprettholdes.

Resultatene i Finnmark har blitt betydelig styrket fra forrige kvartal på grunn av forbedret drift og større volum i slakteriet. EBIT per kilo for Nordland og Finnmark var henholdsvis 16,7 kroner (10.6 kroner) og 16,2 kroner (9,3 kroner). Det sterke resultatet i Mainstream Norways virksomhet i Finnmark styrker planene for videre utvidelse i denne regionen.

– Slaktingen i Finnmark vil øke med 5 prosent i 2011 og vi vil gjøre betydelige investeringer i løpet av de neste 2-3 årene for å gjennomføre den planlagte kapasitetsutvidelsen til 30 tusen tonn i 2013, bekrefter Geir Isaksen.

EWOS

EWOS rapporterer en omsetning på 1 480,4 millioner kroner (1 064,0 millioner kroner) med et totalt salgsvolum på 164 tusen tonn (133 tusen tonn), en økning på 23 prosent sammenliknet med første kvartal 2010. Volumøkningen avspeiler gjenoppbyggingen i chilensk oppdrettsindustri så vel som EWOS' sterke posisjon i markedet. EWOS Chile økte volumet med 86 prosent i kvartalet, delvis forklart av at veksten var lavere enn markedsveksten de første seks månedene i 2010. EWOS' oppnådde EBIT økte til 49,7 millioner kroner (1,0 million kroner) fra en kombinasjon av økte volumer og økt salg av funksjonelle fôr.

EWOS har vist at deres forskningsbaserte funksjonelle fôr har en enda sterkere virkning på fiskehelse og vekst enn det som hittil har vært anerkjent. Dette skulle sikre EWOS' markedsposisjon og driftsmarginer på et nivå på 5-7 prosent.

EWOS har nettopp lansert flere nye produkter utviklet av EWOS Innovation for å løse utfordrende situasjoner for oppdretterne og styrke deres driftsresultater. Disse og andre spesialprodukter forventes å ytterligere styrke EWOS' posisjon som ledende fôrleverandør til lakseoppdrett, understreker Geir Isaksen.

– Har solid finansiell kapasitet for videre vekst

Cermaq rapporterte en kontantstrøm fra driften på 730 millioner kroner i første kvartal 2011, en forbedring på 860 millioner kroner sammenliknet med siste år, som skyldes en kombinasjon av det sterke resultatet og redusert arbeidskapital. En netto rentebærende gjeld på 454 millioner kroner ved utgangen av kvartalet sikrer en solid finansiell kapasitet for videre vekst, heter det i meldingen fra Cermaq ASA.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2011 - Cermaq ASA (pdf)
Presentasjon Q1 2011 - Cermaq ASA (pdf)

Cermaqs bærekraftsresultater for 2010

Cermaq la denne uken frem sine bærekraftsresultater for 2010. Cermaq er et av de ledende selskapene innen oppdrett av laks og ørret, og produksjon av fôr til de samme fiskeslagene. Selskapet fremholder at det viser bærekraft gjennom gode produksjonsresultater basert på forebyggende fiskehelsearbeid med lite medisinbruk, og ingen tilfeller av rømming.

– Vårt grunnlag er bærekraftig havbruk, måten vi driver på skal stå seg i det lange løp. Det viktigste for Cermaq i 2010 er derfor ikke det gode økonomiske resultatet, der lakseprisene spiller en vesentlig rolle, men at driften går godt. Ved å legge fram og forklare våre resultater innen bærekraft ønsker vi å bidra til en kunnskapsdrevet debatt om viktige områder for nasjonal og global verdiskapning, sier konsernsjef Geir Isaksen i en pressemelding.

Noen av resultatene Cermaq viser til er:

Null rømminger

Cermaq har et klart mål om null rømminger, et mål som ble nådd i 2010. Det er viktig for selskapet og bransjen å holde antall rømte fisk på et minimum, rømt laks kan være en belastning for de ville laksestammene. Ved utgangen av 2010 hadde selskapet 46,4 millioner fisk i sjøen i Chile, Canada og Norge.

– Jeg er stolt av og glad for at vi i 2010 nådde vårt mål om null rømminger. Dette oppnår vi ved god beredskap både når det gjelder teknisk utstyr, vedlikehold og ikke minst opplæring og kontinuerlig oppmerksomhet i hele organisasjonen. Vårt resultat viser at det er mulig å unngå rømming, understreker Geir Isaksen.

Mer effektiv utnyttelse av marine råvarer

I takt med at verdens befolkning øker blir evnen til å produsere sunn mat på en effektiv måte stadig viktigere. Det er viktig at de marine råvarene kommer fra godt forvaltede fiskeforekomster, men også viktig at de marine ingrediensene utnyttes effektivt i matproduksjonen. Cermaq arbeider for bedre utnyttelse av marine råvarer. I 2010 økte bruken av avskjær og biprodukter som råvare i fiskefôr til 21 prosent av de marine råvarene. Det er fortsatt store muligheter for å øke bruken av denne typen råvarer i fôret til laks, mener Cermaq.

God fiskehelse

Andelen av utsatt fisk som dør av sykdom før den kan slaktes på normal måte (dødlighet) er en viktig indikator for å måle fiskehelse. I Cermaq gikk dødeligheten ned med over 32 prosent fra 2009 til 2010. Samtidig gikk behovet for bruk av medisiner og behandlingsmidler mot sykdom og lakselus ned. For antibiotika oppnådde Cermaq en reduksjon på 76 prosent fra 2009. Bruken varierer fra 15 g aktivt virkestoff/tonn i Canada til ingen bruk i Norge. Også behovet for behandling mot lakselus gikk ned i 2010. Forebyggende tiltak, krav til smoltkvalitet, vaksinering og å unngå stress er sentralt for å sikre fiskehelse så vel som dyrevelferd, fremholder Cermaq.

GRI B+ rapport

Cermaqs bærekraftsrapport er eksternt revidert og godkjent som GRI-rapport (Global Reporting Initiative) på nivå B+. I tillegg til GRI-indikatorer har Cermaq valgt å rapportere på en rekke egendefinerte indikatorer for temaer av som gjelder denne næringen spesielt, og som er viktige for flere interessenter. Blant disse er rømming, antibiotikabruk, behandling mot lakselus og bruk av marine råvarer.