Ny forskrift om bekjempelse av lakselus

Mattilsynet jobber med å lage en ny nasjonal forskrift om bekjempelse av lakselus.

Høringsforslag til ny forskrift og forslag til høringsbrev er sendt til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), melder Mattilsynet.

Bakgrunnen for forslaget er at havbruksnæringen har vedvarende utfordringer med lakselus og resistensutvikling mot tilgjengelige avlusningsmidler. De siste årene har vært preget av hyppige regelverksendringer på området. Det er behov for en samlet gjennomgang av regelverket med sikte på å få et mer robust regelverk som i større grad tar høyde for nåværende og fremtidige utfordringer på dette området, og som ivaretar hensynet til miljøvennlig produksjon, opplyser Mattilsynet.

Høringsforslaget som er sendt til FKD, innebærer at de fleste bestemmelsene om kontroll og bekjempelse av lakselus samles i én nasjonal lakselusforskrift. I denne omgangen er det ikke foreslått endringer i gjeldende soneforskrifter.

Endringer

De viktigste endringene som foreslås i forhold til gjeldende regelverk, er følgende:

  • Strengere krav til forpliktende og samordnede planer for kontroll og bekjempelse av lakselus.
  • Strengere krav til telling av lakselus.
  • Krav om gjennomføring av samordnede behandlinger om våren videreføres, men tidsrom for gjennomføring av dette fastsettes ikke i forskriften. Tidsrom for gjennomføring av samordnede behandlinger skal fremgå av de forpliktende planene.
  • I stedet for tiltaksgrenser fastsettes en grense for maksimalt antall lakselus. Det foreslås at grensen settes til 0,5 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk gjennom hele året, samtidig som det foreslås en overgangsordning.
  • Generelt krav til gjennomføring av følsomhetsundersøkelser, ikke bare ved mangelfull effekt av behandling.
  • Den ukentlige rapporteringen av driftsdata skal også inneholde opplysninger om resultater fra følsomhetsundersøkelser, og antallet fastsittende stadier av lakselus skal rapporteres i tillegg til antall voksen hunnlus og bevegelige stadier.