- Sjøørret hardt rammet av lakselus

Del saken

Infeksjonstrykket fra lus på vill laksefisk har generelt vært økende langs store deler av kysten utover sommeren, selv om man også finner områder med mindre lus.

Det fremkommer i en ny rapport etter sommerens overvåking av lakselus.

- Dette rammer særlig sjøørreten som er på beitevandring i fjordene og langs kysten om sommeren. Enkelte steder i Sør-Norge har sannsynligvis også en del laksesmolt fått mye lus under utvandringen på våren, skriver Havforskningsinstituttet (HI) i en omtale av rapporten.

Spesielt i midtre og ytre Hardangerfjord og i Sør-Trøndelag ble det funnet høyt infeksjonspress av lakselus i sommer, og i flere områder i Nord-Norge var det større infeksjonspress enn tidligere år. Sjøørret i ytre Trondheimsfjord hadde den høyeste lakselusinfeksjonen som er registrert i dette området allerede tidlig i juni. Også på sjøørret ved Hitra ble det funnet til dels høye infeksjoner utover sommeren.

Mer lus i nord

Fra Nordland og nordover ble det generelt funnet mer lus på undersøkt sjøørret enn tidligere år. I hele Foldafjordsystemet (Steigen) og i Vik (Vesterålen) ble det funnet mye lus på sjøørret. Også i og utenfor Altafjorden ble det funnet mye lus i forhold til de siste årene.

Ytterst i Porsangerfjorden var det en liten økning, mens det innerst i fjorden ikke ble funnet noen endring fra tidligere år. På lokalitetene i og utenfor den nasjonale laksefjorden i Vefsna i Nordland, samt i Løksebotten i Sør-Troms, ble det funnet lite lus både i juni og i juli.

Både/og for laksesmolten

I Hardanger, ytterst i Trondheimsfjorden, muligens også ytterst i Sognefjorden og sør i Ryfylke, synes lakselusinfeksjonen å ha kommet tidlig og med høy til svært høy intensitet. Fangst av uvanlig mange, høyt infiserte laksesmolt fra enkelte av disse områdene, tyder på at deler av smoltbestanden kan ha blitt høyt infisert under utvandringen. For Vestlandet, Nord-Vestlandet og Midt-Norge forøvrig, indikerer den relativt moderate infeksjonen på sjøørret i mai/juni, at mesteparten av laksesmolten har kommet seg ut av fjordene uten for mye lus, opplyser Havforskningsinstituttet. 

- Ille for sjøørret

Sjøørreten i midtre og indre Hardanger og ytterst i Trondheimsfjorden, delvis også sør i Ryfylke og kanskje også ytterst i Sogn, ble utsatt for massive infeksjonsnivåer av lakselus alt tidlig i vår. Utover sommeren har infeksjonspresset økt, og mange steder langs kysten har sjøørret på beitevandring blitt utsatt for relativt store infeksjonsbelastninger. Særlig i områdene ytterst i Sogn, Hitra, ytterst i Namsen, Folda, Vik (Vesterålen) og Alta har infeksjonspresset vært høyt, skriver HI.

Områder som har hatt mer moderate mengder lus på undersøkt villfisk, er Storfjord-, Romsdalsfjord- og Vefsnfjordsystemet, indre Sogn, indre Trondheimsfjord og indre Namsen, opplyser HI. 

Overvåking og rapportering av lakselus

Overvåkingen av lakselus langs norskekysten koordineres av Havforskningsinstituttet og utføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Rådgivende biologer (RB) og UNI Miljø. Resultatene presenteres i en endelig rapport til Mattilsynet på slutten av året.

Feltarbeidet i dette overvåkningsprogrammet gjennomføres fra slutten av april til høsten 2011 på utvalgte lokaliteter langs hele norskekysten. Denne rapporten inneholder foreløpige data fra Øst-Agder til Øst-Finnmark for undersøkelsesperioden midten av april til slutten av august.

Les mer
•  Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten april - august 2011 (pdf)