Sviende prisfall for Grieg Seafood

Grieg Seafood ASA fikk i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på -168,3 millioner kroner, mot -18,0 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer ble -30,7 MNOK i 3. kvartal 2011, sammenlignet med 105,1 MNOK i 3. kvartal 2010, fremgår det av Grieg Seafood ASA sin resultatrapport for 3. kvartal 2011.

EBIT etter verdijustering av biomasse falt til -151,1 millioner kroner i 3. kvartal 2011, fra -31,0 millioner kroner i 3. kvartal 2010.

Hovedtrekk - 3. kvartal

Selskapet lister opp følgende hovedtrekk for 3. kvartal 2011:

  • Sterk global tilbudsvekst og fallende priser har gitt et svakt resultat i kvartalet.
  • Høyere uttakskost i flere av regionene i kvartalet.
  • Slaktevolum i 3. kvartal på 15 663 tonn, en økning på 7,3 prosent.
  • Et svakt driftsresultat før biomassejustering på -30,7 MNOK (-1,96 NOK/kg).
  • Bedret inntjening i salgsselskapet Ocean Quality AS.
  • Ny finansiering på 200 MNOK og lettelse i lånevilkår for 2012.
  • God biologisk produksjon i kvartalet.
  • Tiltak for kapitalreduksjon - reduksjon i investeringer og reduserte utsett. 

- Sterk tilbudsvekst og fallende priser

- Den sterke tilbudsveksten har fortsatt i 3. kvartal 2011 og har medført fortsatt fallende laksepriser i samtlige markeder. Grieg Seafood har hatt liten kontraktsdekning i kvartalet og har i all hovedsak vært eksponert mot spotmarkedet, skriver Grieg Seafood i rapporten.

- Det har vært høy uttakskost i dette kvartalet som tidligere indikert. Begge de to norske regionene har slaktet fisk med lav snittvekt og dertil høy uttakskost. På Shetland var det særlig høy uttakskost på den svake 2009 (høst)generasjonen som ble slaktet ut i juli måned, heter det videre.

EBIT på -1,96 kroner per kilo

Konsernets totale slaktevolum økte i 3. kvartal med i overkant av 7 prosent til 15 663 tonn.

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble -1,96 NOK/kg (7,20 NOK/kg). Rogaland fikk et driftsresultat på -0,66 NOK/kg (7,61 NOK/kg), mens Finnmark fikk et driftsresultat på -5,50 NOK/kg (9,12 NOK/kg). Driftsresultatet på Shetland ble -3,50 NOK/kg (10,40 NOK/kg), mens i Canada ble resultatet -0,71 NOK/kg i 2011, sammenlignet med 3,89 NOK/kg i 2010. Det norske salgsselskapet, Ocean Quality AS, viser god fremgang og fikk et driftsresultat på totalt 11,3 MNOK (2,3 prosent), opplyser selskapet i rapporten. Alle tall er for Q3 2011 isolert sett.

Reduserer kapitalkrevende tiltak

Egenkapitalandelen var ved utgangen av 3. kvartal 2011 på 41,0 prosent (46,0 prosent). Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 3. kvartal 2011 på 1 219 MNOK (1 036 MNOK).

Grieg Seafood har i oktober inngått avtale om en kortsiktig lånefasilitet på 200 MNOK. Samtidig er NIBD/EBITDA-lånevilkåret suspendert for 2012. Arbeidet med å etablere en endelig ny lånefasilitet fortsetter.

På bakgrunn av de lave lakseprisene og usikkerheten i markedet har Grieg Seafood iverksatt en reduksjon i investeringer (120 MNOK), reduserte smoltutsett (2,5 millioner) og vil vurdere ytterligere kapitalreduserende tiltak.

- Betydelig etterspørselsvekst i enkelte markeder

Den sterke veksten i tilbudet av laks fortsatte gjennom 3. kvartal. Dette har ført til ytterligere prisreduksjoner på laks fra oppdretter uten at dette enda har gitt tilsvarende reduksjon av prisen på laks i sluttmarkedene. Gode produksjonsforhold høsten 2011 har ytterligere økt tilbudsveksten og ført til press på lakseprisene. I enkelte markeder har prisreduksjonen slått raskere igjennom i sluttmarkedet, noe som har ført til betydelig etterspørselsvekst. Spesielt Russland har vist stor vekst, men også i andre markeder er det tegn til økt etterspørsel og økt aktivitetsnivå som følge av lavere priser, fremholder Grieg Seafood i rapporten.

Prisutviklingen i laksemarkedet er tilbudsdrevet. Gode vekstvilkår og økte utsett har gitt produksjonsøkning i de fleste oppdrettsregioner. En samtidig vekst i Norge og Chile vil også gi fortsatt høy tilbudsvekst i 2012 sammenlignet med foregående år. Med unntak av Chile synes kapasitetsutnyttelsen å bli meget høy fremover og med mindre det blir gitt nye lisenser, vil dette begrense tilbudsveksten i et noe lengre perspektiv, mener selskapet.

Etterspørselen etter laks har historisk vist en sterk utvikling og drives av flere fundamentale faktorer som økt distribusjon, nye markeder og nye spisevaner, samt fokus på helseriktig mat. Den finansielle uroen har foreløpig ikke resultert i redusert etterspørsel. Etterspørselen forventes å ta seg opp når prisreduksjonen får fullt gjennomslag i markedet.

Forventer et slaktevolum på 63.300 tonn i 2011

Grieg Seafoods fokus på organisk utvikling og bedret drift fortsetter. Tiltak for å redusere kapitalbehovet i en periode med et krevende marked er iverksatt, samtidig som konsernets viktigste fremtidige kostnadsreduserende tiltak er opprettholdt gjennom ferdigstillelse av smoltinvesteringene. Reduksjon i smoltutsett fra høsten 2011 til høsten 2012 vil redusere den fremtidige veksttakten, men fortsatt gi vekst for Grieg Seafood, fremholder selskapet.

Strategien som er iverksatt med etableringen av et nytt salgsselskap er et viktig element i å etablere prefererte kunderelasjoner og drive mer systematisk salgs- og markedsutvikling. Dette vil være enda viktigere i en tid med tilbudsvekst enn i den perioden der det har vært klart tilbudsunderskudd. Realiseringen av denne strategien går i henhold til plan, og resultatene har i siste kvartal vært oppløftende, påpeker selskapet.

Grieg Seafood forventer et slaktevolum i 2011 på 63 300 tonn. Dette er i tråd med forrige guiding. I 2012 forventer Grieg Seafood å slakte 69 000 tonn.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsrapport Q3 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf) (norsk)
•  Interim report Q3 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf) (english)
•  Presentasjon Q3 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf)