Rapport om lukkede oppdrettsanlegg

En ny rapport foreligger om konsekvenser og forutsetninger for fiskeoppdrett i lukkede anlegg.

SINTEF Fiskeri og havbruk har gjennomført et forprosjekt for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) om fiskeoppdrett i lukkede anlegg.

Rapporten fra forprosjektet oppsummerer mye av dagens kunnskap om lukkede oppdrettsanlegg, og peker på flere viktige faktorer som blir utfordringer når dette diskuteres videre, samt påpeker viktige områder der ny kunnskap må skaffes, melder FHF.

Ikke testet ut med fisk

Det foreligger en rekke nye forslag til konsepter for lukkede oppdrettsanlegg, i ulike materialer og design. Et fellestrekk er at få av anleggene er testet ut med fisk eller rapportert i et vitenskapelig verifisert format.

Det konkluderes med at lukkede oppdrettsanlegg foreløpig ikke kan betraktes som kommersialisert og at det er behov for betydelig innsats av både teknologisk, biologisk og økonomisk art for å lykkes med å gjøre oppdrettsanlegg for laks mer lukket i forhold til omgivelsene.

Konsekvenser

Rapporten peker også på viktige konsekvenser, blant annet at det ville blitt et betydelig økt arealbehov langs kysten dersom man gikk over til lukkede anleggstyper.

Utredningen peker også på en del muligheter med lukkede anlegg, som at det er sannsynlig med mindre påvirkning av lakselus, at man kan oppnå sammenlignbar vekst med åpne anlegg, samt økte muligheter for teknologi for reduksjon av utslipp av organisk partikulært materiale.

– Trenger kunnskap

– Lukkede anlegg for oppdrett av laks og ørret er tema som tidvis får stor oppmerksomhet. Det er viktig at det foreligger nok kunnskap og dokumentasjon, både om forutsetninger, erfaringer, konsekvenser, og nye kunnskapsbehov når dette temaet diskutere videre i næringen og ellers, sier fagsjef FoU havbruk i FHF Kjell Maroni.

Det foreslås en ny systematisk tilnærming på begrepet lukket oppdrettsanlegg, på flere nivåer, avhengig av hva det skal lukkes mot. Rapporten gir en oversikt over denne inndelingen.