Arbeidsbåter skal bli tryggere

Illustrasjonsbilde: Servicekatamaranen «Trollbas» ble sjøsatt i 2011. Foto: Grovfjord Mek. Verksted AS

En tverrfaglig arbeidsgruppe i Sjøfartsdirektoratet er nå i gang med å utarbeide forslag til nye byggeregler for lasteskip under 24 meters lengde.

Dagens nedre sertifiseringsgrense på 15 meter vil bli fjernet, slik at også fartøyer under 15 meter vil bli underlagt de nye reglene, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Regelverket for bygging av mindre lasteskip er svakt, og bærer preg av å være gammelt og lite tilgjengelig, mener direktoratet.

Ny byggeforskrift vil berøre oppdrettsnæringen

Det er også nedfelt i Sjøfartsdirektoratets sin strategiplan for perioden 2012-2015 at det skal utarbeides nye forskrifter for denne fartøygruppen. Planen er at den nye forskriften skal tre i kraft fra 2013.

Havbruksnæringen er en betydelig aktør som vil bli berørt av det nye regelverket. I dag er de fleste arbeids- og servicebåtene som denne næringen benytter under 15 meter. Grunnen til dette er gjerne at det kreves personlige kvalifikasjoner for å betjene fartøyer over 15 meter, samtidig som kravet til fartøygodkjenning også trer inn når lengden overstiger 15 meter.

– Ikke store nok båter

Samtidig med fastsettelsen av ny strategiplan, har Direktoratet også mottatt innspill til nytt regelverk fra et forskningsprosjekt kalt «Servicefartøy 2010», som peker på at gjeldende regelverk for arbeidsbåter i havbruksnæringen ikke står i forhold til næringens utfordringer og behov.

De peker på at til tross for at næringen har utviklet seg mot større oppdrettskonsesjoner og lokalisering i mer værharde farvann, har båtene som benyttes i hovedsak forblitt under 15 meters største lengde. Flere tilfeller av kullseilinger og skader som følge av tunge løft, er klare signaler på at disse båtene ikke lenger er store nok til å betjene havbruksnæringen sikkert og effektivt, mener prosjektgruppen.

Bak prosjektet står et større industrikonsortium, i samarbeid med blant annet oppdrettere, serviceselskaper og utstyrsprodusenter. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og har som hovedmål å bidra til utvikling av fremtidens servicefartøy i havbruk.

Samarbeid med næringen

– Vi deler næringens syn på disse forholdene, og arbeidsgruppen vår vil ta momentene med i det videre arbeidet, sier underdirektør Ole Morten Fureli i Sjøfartsdirektoratets avdeling for lasteskip. Han sier at gruppen blant annet vil se på operasjonskriterier som vil avstemme vinsjenes og kranenes kapasiteter opp i mot fartøyenes størrelser og egenskaper.

Arbeidet skal resultere i en ny og oppdatert byggeforskrift, noe som i neste omgang vil utløse nye sertifikatkrav til de som skal håndtere fartøyene.

– Arbeidsgruppen jobber nå med å utarbeide forslag til de grunnleggende bestemmelsene i det nye regelverket. Det vil si bestemmelser om for eksempel brannsikring, lastelinjeforhold og livredningsmidler. Videre skal vi lage regler for gitte fartøytyper og operasjoner, for å dekke inn sikkerhetsmessige forhold ved disse. I denne sammenheng er vi glade for den gode dialogen vi har med næringen, sier Ole Morten Fureli.

Arbeidsgruppen er utover vinteren og våren invitert til å overvære typiske operasjoner som arbeids- og servicebåtene utfører i dag. Bransjen vil videre bli invitert til dialogmøte i løpet av våren, der Direktoratet forventer å ha et grovutkast ferdig til diskusjon.

Forslaget til endelig forskrift sendes ut på høring i august 2012. Planen er å gjøre de nye reglene gjeldende fra 1. januar 2013.