Resultatsmell i Grieg Seafood

Grieg Seafood ASA fikk i fjerde kvartal 2011 et resultat før skatt på -43,2 millioner kroner, mot 329,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer ble -38,2 MNOK i 4. kvartal 2011, sammenlignet med 246,9 MNOK i 2010, fremgår det av Grieg Seafood ASA sin resultatrapport for 4. kvartal 2011.

EBIT etter verdijustering av biomasse falt til 32,4 millioner kroner i 4. kvartal 2011, fra 336,5 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Hovedtrekk - 4. kvartal

Selskapet lister opp følgende hovedtrekk for 4. kvartal 2011:

  • Fortsatt høy tilbudsvekst forårsaket lave markedspriser på laks i alle markeder i 4. kvartal 2011.
  • EBIT før biomassejusteringer ble -38,2 MNOK i 2011, etter at nedskrivninger i Finnmark og BC har belastet resultatet med en engangskostnad på til sammen 33,2 MNOK.
  • Redusert uttakskost i flere regioner sammenlignet med 3. kvartal 2011.
  • God salgsprestasjon og inntjening i det norske salgsselskapet Ocean Quality AS i et krevende marked.
  • Ny finansieringspakke på minimum 400 MNOK under etablering. Godkjennelse gjenstår i én av syndikatbankene.
  • Høyere enn normale sjøtemperaturer kombinert med god biologisk utvikling, har gitt noe bedre produksjon i sjø enn forventet.
     

- Rekordsterk tilbudsvekst 

- Den rekordsterke tilbudsveksten fortsatte inn i 4. kvartal 2011. Veksten ble ytterligere styrket av gode produksjonsvilkår og høye sjøtemperaturer. De reduserte lakseprisene har begynt å få gjennomslag i reduserte priser til konsument, noe som har bidratt til god etterspørselsvekst i de fleste markeder, selv om prisnedgangen fortsatt ikke fullt ut er reflektert i sluttmarkedet, skriver Grieg Seafood i rapporten.

- Den biologiske situasjonen og produksjonen i sjø har vært gode i alle regioner i 4. kvartal. Begge de to norske regionene, samt Canada, har i 2011 hatt en klar bedring i produksjonen i sjø, mens Shetland har vært preget av en svak generasjon som ble slaktet i første halvår, og også predatorutfordringer som har påvirket produksjonen i sjø negativt, heter det videre i rapporten.

Nedskrivninger grunnet sykdom og biologiske utfordringer

Uttakskosten i 4. kvartal er lavere enn i foregående kvartal i samtlige regioner. Resultatet i 4. kvartal er i Finnmark belastet med engangskostnader på 19,0 MNOK relatert til nedskrivning av biomasse på to lokaliteter som tidligere har hatt biologiske utfordringer, samt 14,1 MNOK i nedskrivninger i BC knyttet til furunkuloseutbrudd på settefiskanlegget i Canada, omorganisering av stamfiskproduksjon og nedskrivning på fryselager.

EBIT på -2,09 per kilo

Konsernets totale slaktevolum økte i 4. kvartal med 1,5 prosent til 18 258 tonn. Noe planlagt slakting er forskjøvet til 2012.

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble -2,09 NOK/kg (9,78 NOK/kg). Rogaland fikk et driftsresultat på 1,29 NOK/kg (9,73 NOK/kg), mens Finnmark fikk et driftsresultat på -5,55 NOK/kg (11,43 NOK/kg). Driftsresultatet på Shetland ble -1,31 NOK/kg (11,03 NOK/kg), mens i Canada ble resultatet -1,27 NOK/kg i 2011, sammenlignet med 4,95 NOK/kg i 2010.

- Det norske salgsselskapet, Ocean Quality, fortsetter sin gode fremgang og fikk et driftsresultat på totalt 12,7 MNOK (2,8 prosent), opplyser Grieg Seafood. Alle tall er for Q4 2011 isolert sett.

Arbeider med ny finansieringspakke

Egenkapitalandelen var ved utgangen av 4. kvartal 2011 på 40,5 prosent (48,9 prosent). Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 4. kvartal 2011 på 1 444 MNOK (1 047 MNOK).

En ny finansieringspakke som vil gi Grieg Seafood en likviditetsramme på minimum 400 MNOK er under etablering, og vil ved forfall erstatte det kortsiktige lånet på 200 MNOK som ble inngått i november 2011. Godkjennelse av de endelige lånevilkårene gjenstår i én av syndikatbankene.

Styret vil ikke foreslå å betale utbytte for 2011.

Forventer et slaktevolum på 71.000 tonn i 2012

Grieg Seafood forventer et slaktevolum i 2012 på 71 000 tonn i henhold til eksisterende produksjonsplaner. Dette er en viss økning i forhold til tidligere guiding som følge av utsatt slakting i 4. kvartal 2011. Dette utgjør en vekst på 18 prosent sammenlignet med 2011. Totalt forventer selskapet et slaktevolum på 15 100 tonn i 1. kvartal 2012.

Grieg Seafood besluttet tiltak for å redusere kapitalbehovet gjennom reduksjon i investeringer og reduserte utsett i 4. kvartal 2011. Selskapet forventer totalt sett sterk global tilbudsvekst i 2012, selv om de ulike prognosene spriker en god del. Etterspørselen har vist god respons på lavere priser og absorbert en rekordhøy tilbudsvekst i 4. kvartal 2011.

- Selskapets fokus vil fortsatt være på god biologisk produksjon, kostnadsreduserende tiltak, kontantstrøm og likviditet i 2012, skriver Grieg Seafood i rapporten.

Bedre utvikling i råvareprisene for fôr inklusiv et bedre fiske i Peru, har gitt noe reduserte fôrkostnader ved inngangen til 2012.

Forventer fortsatt sterk tilbudsvekst

- Det forventes fortsatt sterk tilbudsvekst i 2012, noe som ventelig vil gi en negativ markedsbalanse og fortsatt lavere priser enn normalt. Uvanlig gode produksjonsvilkår i første delen av vinteren har bidratt til ytterligere tilbudsvekst på kort sikt, heter det videre i rapporten.

- Økt etterspørsel som følge av reduserte priser til sluttbruker, og også utvidet distribusjon i nye markeder, har gitt god etterspørselsutvikling og bekrefter det underliggende positive etterspørselsbildet for laks. Markedsbalansen vil bedre seg etter hvert som også tilbudsveksten vil avta pga. manglende produksjonskapasitet og lavere priser, skriver Grieg Seafood.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf) (norsk)
Interim report Q4 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf) (english)
Presentasjon Q4 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf)