Grieg får tillatelse til nytt lakseslakteri i Alta

Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt at Grieg Seafood ASA får tillatelse til å etablere nytt lakseslakteri på Møllenes i Altafjorden.

Det er satt vilkår til tillatelsen for å sikre at risikoen for villaksen ikke øker.

- Med dette vedtaket gis Grieg Seafood reelle muligheter for utvikling, noe som sikrer at Alta og Finnmark får ta del i den økende verdiskapingen samtidig som hensynet til villaksen ivaretas, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen i en pressemelding.

Omgjør avslag fra Mattilsynet

Grieg Seafood har søkt om å flytte fra Simanes i Kåfjorden og bygge nytt slakteri og tilvirkningsanlegg, til Møllenes på motsatt side av Kåfjord. Mattilsynet avslo i fjor høst søknaden fra Grieg Seafood med henvisning til beskyttelsesregimet som gjelder i nasjonale laksefjorder.

Fiskeri- og kystdepartementet har behandlet klagen i samråd med Miljøverndepartementet. Departementet har omgjort Mattilsynets vedtak og gitt tillatelse.

Restriksjoner

Med tillatelsen følger strenge vilkår, blant annet knyttet til bruken av slaktemerder, for å ivareta hensynet til villaksen som Stortinget har gitt et særskilt vern, opplyses det i meldingen fra departementet.

Departementets avgjørelse er i samsvar med føringer gitt av Stortinget under behandlingen av St. prp. Nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder om at slakterier i nasjonale laksefjorder måtte gis reelle muligheter for utvikling, heter det videre i meldingen.

- Jeg er glad for at vi nå har fått avklart saken, som betyr at Grieg Seafood kan fortsette planleggingen av det nye slakteriet med tilhørende planer om økt aktivitet. Dette gir mulighet for å realisere økt verdiskaping og mange viktige arbeidsplasser i Alta, avslutter statsråd Berg-Hansen.