Store nedskrivninger tynger Morpol

Morpol ASA fikk i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på -47,0 millioner euro, mot 9,2 millioner euro i 4. kvartal året før. Selskapet fikk et driftsunderskudd på 38,9 millioner euro.

Morpol melder at resultat før skatt i fjerde kvartal inkluderer EUR 64,1 millioner i engangskostnader, hvorav EUR 47,1 millioner er nedskrivning av goodwill relatert til lakseoppdrett.

Driftsresultatet (EBIT) falt til -38,9 millioner euro, fra 9,5 millioner euro i tilsvarende periode året før.

Driftsresultat før verdijustering av biomasse utgjorde EUR 13,6 millioner, en forbedring på EUR 6,9 millioner sammenlignet med samme periode året før. Økningen skyldes i hovedsak bedre resultat i prosessering, som mer enn kompenserte for fallet i lønnsomheten i oppdrett, skriver Morpol ASA i en pressemelding.

Omsetningen til Morpol i fjerde kvartal 2011 utgjorde EUR 150,2 millioner, ned EUR 12,9 million sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fallet i omsetning skyldes hovedsakelig 6 prosent lavere volum i prosessering samt betydelig lavere laksepriser i oppdrett, opplyser selskapet.

Ved utgangen av 2011 hadde Morpol EUR 173 millioner i netto rentebærende gjeld, en økning fra EUR 153 millioner ved utgangen av tredje kvartal 2011. Økningen skyldes i hovedsak sesongmessige svingninger i arbeidskapitalbinding.

Bra bidrag fra prosessering

Prosessering omsatte for EUR 129,1 millioner i fjerde kvartal sammenlignet med EUR 139,2 millioner i tilsvarende periode året før. Lavere priser ut til kunde (utenom kontraktsprosessering) samt et lavere volum var de viktigste årsaker til endringen.

Driftsresultatet for prosessering i fjerde kvartal utgjorde EUR 19,2 millioner (EUR 6,9 millioner i 4. kvartal året før), tilsvarende 14,8 prosent margin (4,9 prosent).

Prisene på råvarer brukt i prosesseringen var betydelig lavere sammenlignet med året før, mens prisene Morpol oppnådde i markedet for sine produkter falt relativt mindre, noe som ga bedre lønnsomhet, opplyser Morpol.

Gjennomsnittsprisen på norsk laks i fjerdekvartal utgjorde NOK 23/kg ex Oslo sammenlignet med NOK 38/kg i tilsvarende periode året før.

Fall i prosesseringsvolumet

Salget i fjerde kvartal utenom kontraktsprosessering falt med 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Salget av hovedproduktet kaldrøkt laks falt med 8 prosent mens salget av spesialprodukter økte med hele 30 prosent.

Prisene Morpol oppnådde for sine hovedprodukter, falt i fjerdekvartal sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det at julen sammenfalt med en helg i 2011 resulterte i en mer konsentrert feiring av høytiden, noe som medførte at detaljhandlene solgte mindre samlet sett. Salget av andre produkter falt med 4 prosent i fjerdekvartal mens salget av biprodukter falt med 13 prosent, skriver selskapet.

Negativt bidrag fra oppdrett 

Lakseoppdrett i konsernet oppnådde en omsetning i fjerde kvartal på EUR 36,8 millioner (EUR 40,7 millioner pro forma i tilsvarende periode året før). Fallet skyldes i hovedsak betydelig lavere laksepriser. EUR 16,0 millioner av omsetningen var internt salg til egen prosesseringsvirksomhet.

Driftsresultatet før verdivurdering av biomasse utgjorde EUR -2,9 millioner (EUR 1,2 millioner).

Resultatet inkluderer EUR 4,9 millioner i nedskriving av biomasse i UK (grunnet bokført kost høyere enn markedsverdi), EUR 0,9 millioner i ekstraordinære kostnader knyttet til tapet av 12 merder med fisk på juleaften i UK, EUR 1,3 millioner i ekstraordinære kostnader i forbindelse med utfordrninger med lus og Gill Amoeba.

Goodwill nedskrives med 47,1 millioner euro

Ved utgangen av 2011 ble det gjennomført en nedskrivningstest av goodwill relatert til lakseoppdrett. Utfallet ble en nedskrivning av EUR 47,1 millioner i fjerde kvartal.

Laksesalget utgjorde 8.777 tonn i fjerde kvartal, en økning på 4 prosent sammenlignet med året før (pro forma).

Virksomhetene i Vietnam og i Belize er rapportert som videreført virksomhet.

- Godt fornøyd

- Jeg er godt fornøyd med resultatet, sier administrerende direktør i Morpol ASA, Jerzy Malek i en kommentar.

- Prosessering genererer en driftsresultat margin på nærmere 15 prosent, som er veldig bra. Dessverre har vi hatt noen utfordringer i lakseoppdrettet i UK, men justert for disse ekstraordinære hendelsene, er resultatet akseptabelt gitt de lave lakseprisene, sier Malek.

- Gjennom 2011 ble det gjennomført til dels betydelige investeringer i både prosessering og oppdrett, noe som gjør at vi ved inngangen til 2012 er bedre posisjonert for videre god drift, avslutter Malek.

Bråk i selskapet

Det har det siste året vært mye uro i Morpol, med nøkkelpersoner og styremedlemmer som trekker seg fra stillinger og verv i selskapet. Nylig fratrådte tidligere styreleder Ebbe Pelle Jacobsen, med umiddelbar virkning etter knapt 3 måneder i rollen, og Bjørn Myrseth ble valgt til ny styreleder.

Les også: Bjørn Myrseth ny styreleder i Morpol 16.01.2012
Les også: Nyansatt finansdirektør sa opp i Morpol 18.12.2011

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2011 - Morpol ASA (pdf)
Presentasjon Q4 2011 - Morpol ASA (pdf)