Vedtok emisjon i Codfarmers

En ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA har vedtatt emisjon i selskapet.

Codfarmers ASA meldte 8. februar 2012 at selskapet ville gjennomføre en rettet emisjonen på 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2 pr aksje, samt en etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2 pr aksje. Emisjonene ville måtte godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling for å kunne gjennomføres.

Rettet emisjon og reparasjonsemisjon

Selskapet avholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag 8. mars, hvor det ble fattet de vedtak som styret hadde foreslått. Forslagene fremgår av innkallingen til generalforsamlingen. Med andre ord ble både den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen vedtatt.

Kontrari AS, Dolphin Management og AS Banan har nå tegnet henholdsvis 5.000.000, 6.250.000 og 3.750.000 aksjer i reparasjonsemisjonen, i samsvar med det som det i meldingen 8. februar ble opplyst at selskapet hadde forpliktet seg til.

Fullmakt til emisjon med andre innskudd enn penger

Videre vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner, for kapitalforhøyelse med andre innskudd enn penger. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2012, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2012. Fullmakten erstatter emisjonsfullmaken som ble vedtatt på generalforsamlingen den 4. april 2011.