Laksefiske i Nord-Troms og Finnmark i 2012

Del saken

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har oversendt til Miljøverndepartementet sin endelige innstilling til regulering av fiske i vassdrag og i sjøen i Nord-Troms og Finnmark for 2012.

Nord-Troms og Finnmark utgjør mandatområdet for arbeidsutvalget som skulle bistå i konsultasjonsprosessen mellom Sametinget og direktoratet og foreslå nye reguleringer av fiske etter anadrome laksefisk.

Direktoratet sendte arbeidsutvalgets forslag på høring uten nærmere kommentarer, men presiserte at vi ville avvente eventuelle resultater fra de pågående prosessene mellom Norge og Finland om regulering av fisket i Tana, før det kunne tas stilling til fiskereguleringene disse områdene.

- Godt samarbeid

- Vi er svært glade for at vi har fått på plass dette samarbeidet med Sametinget og andre involverte parter i Troms og Finnmark. Selv om det er noen uenigheter om de foreslåtte reguleringene av fisket, er det gledelig at vi er enige om en strategi for det videre arbeidet med å fastsette reguleringer av fiske etter anadrome laksefisk for kommende år, direktør ved artsforvaltningsavdelingen i DN, sier Yngve Svarte, i en pressemelding.

Det kom inn omtrent 30 høringsuttalelser til arbeidsutvalgets forslag. Høringsuttalelsene er oppsummert av fylkesmennene og direktoratet i et notat.

Det ble gjennomført konsultasjon med Sametinget 14. mars 2012. Sametinget og direktoratet er enige om de foreslåtte reguleringstiltakene i vassdrag i Nord-Troms og Finnmark, og reguleringen av sjølaksefisket i Nord-Troms og region Fjordene i Vest-Finnmark.

- Vil redde Tana-laksen

Det er imidlertid ikke enighet om regulering av sjølaksefisket i resten av Finnmark, hvor direktoratet har lagt til grunn at reguleringsregimet fra 2011 videreføres. Begrunnelsen for dette er at det allerede fra sesongen 2012 trolig settes i verk tiltak for å redusere beskatningen i Tana både på norsk og finsk side.

- Enigheten om å redusere beskatningen i på begge sider av grensen i Tana gjør at vi endelig kan starte arbeidet med å redde de truede laksebestandene i vassdraget. For å følge opp strategien for Tana vil det være nødvendig med ytterligere restriksjoner for fisket både i elv og sjø de kommende årene, sier Svarte.

Sametinget går inn for at arbeidsutvalgets forslag i sin helhet legges til grunn for årets fiskereguleringer, slik at ukentlig fisketid økes fra tre til fire dager for fiske med kilenot i perioden fra fiskestart fram til 15. juni. I tillegg går Sametinget inn for at fiskestart for fiske med kilenot i regionen kysten av Finnmark fremskyndes med to dager, fra 8. juni til 6. juni.