Presiserer om nye regler om tiltak mot lakselus

Mattilsynet presiserer om nye krav til brønnbåter i høringen av nye regler om tiltak mot lakselus.

Mattilsynet har laget forslag til nye regler for kontroll og bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg samt forslag til endringer i transportforskriften, akvakulturdriftsforskriften og desinfeksjonsforskriften, og sendte forslaget ut til høring i slutten av mars måned i år.

Det er foreslått en ny lakselusforskrift for å kunne møte de vedvarende utfordringene som akvakulturnæringen har med lakselus og resistensutvikling mot flere tilgjengelige avlusningsmidler. De siste årene har vært preget av hyppige regelverksendringer på området. Det har derfor vært behov for en samlet gjennomgang av regelverket for å få et mer robust regelverk som i større grad tar høyde for nåværende og fremtidige utfordringer på dette området, og som ivaretar hensynet til miljøvennlig produksjon, mener Mattilsynet.

Nye krav til brønnbåter

For ytterligere å styrke innsatsen mot lakselus, har Mattilsynet foreslått å sette krav til at alle nye brønnbåter skal ha utstyr for oppfanging og destruksjon av lakselus og lakselusegg, samt utstyr for generell desinfeksjon av transportvann. Kravet foreslås gjelde alle båter fra 2019. Uavhengig av dette foreslås det også å innføre krav om filtrering av behandlingsvann fra brønnbåter som brukes til avlusning med hydrogenperoksid, slik at levende lakselus samles opp og destrueres ved avlusing i brønnbåt.

Presiserer om nye krav til brønnbåter

Mattilsynet har nå sendt ut en presisering av forslag til nye krav til brønnbåter, i høringen av nye regler om tiltak mot lakselus.

Det er kommet spørsmål fra høringsinstansene til dokumentene som ble sendt ut på høring 29. mars 2012, opplyser Mattilsynet i en pressemelding. Mattilsynet presisere her hvilke krav til desinfeksjonsutstyr og desinfisering av transportvann som tilsynet foreslår innført fra 1. oktober 2012.

I § 8 i transportforskriften foreslår Mattilsynet at alle brønnbåter skal ha utstyr for oppfanging og destruksjon av lakselus og lakselusegg, samt utstyr for desinfeksjon av transportvann. Desinfeksjonsutstyret skal både kunne desinfisere inntaks- og avløpsvannet.

I forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet, har Mattilsynet foreslått en ny tekst til § 7 om transportvann og vann fra lusebehandling i brønnbåt:

§ 7 skal lyde:

§ 7 Transportvann og vann fra lusebehandling i brønnbåt

Mattilsynet kan bestemme at vann fra transport av akvatiske organismer til eller fra akvakulturanlegg skal desinfiseres slik at faren for smittespredning reduseres.

Uavhengig av vedtak etter første ledd skal vann fra transport av akvatiske organismer til eller fra akvakulturanlegg med brønnbåt desinfiseres slik at faren for smittespredning reduseres.

Desinfeksjon etter første og andre ledd skal skje ved bruk av godkjent metode og utstyr og i samsvar med denne forskrift og slakteriets eller transportenhetens driftsplan forøvrig.

Vann fra brønnbåt som gjennomfører hydrogenperoksidbehandling av fisk i lastebrønn, skal filtreres slik at lakselus og lakselusegg fanges opp. Oppsamlede lus og egg skal destrueres før utslipp. I en overgangsperiode fram til [2 år etter ikrafttredelse][5 år etter ikrafttredelse] vil Mattilsynet kunne gi dispensasjon fra dette ledd for ett år av gangen, og sette vilkår til hvor behandlingsvannet skal slippes.

Den uthevede teksten skal forstås slik at det er både inntaks- og avløpsvannet som skal kunne desinfiseres ved transport av akvatiske organismer med brønnbåt. Det vil være risikoen for smittespredning som bestemmer hva som desinfiseres, påpeker Mattilsynet. En følge av dette vil være at:

- Inntaksvannet skal desinfiseres ved transport av smolt til akvakulturanlegg.
- Avløpsvannet skal desinfiseres ved transport av slaktefisk.

Høringsfristen er satt til 2. juli 2012.