Svakere enn ventet fra Cermaq

Cermaq ASA oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 98,6 millioner kroner, mot 220,0 millioner kroner i 2. kvartal 2011.

Cermaq presenterte i dag et driftsresultat før verdijustering og nedskriving av biomasse på 60 millioner kroner for kvartalet (318 millioner kroner).

– Lave laksepriser og driftsmessige utfordringer har påvirket resultatet i Mainstream negativt, mens EWOS rapporterer gode resultater også i andre kvartal, opplyser Cermaq ASA i en børsmelding.

– Svakere enn forventet

Driftsresultatet (EBIT før verdijustering og nedskriving av biomasse) i andre kvartal var 60 millioner kroner, sammenliknet med 318 millioner kroner i andre kvartal 2011. Mainstream står for hoveddelen av reduksjonen som i stor grad skyldes lavere laksepriser.

– Resultatet i andre kvartal er svakere enn forventet. Mainstream har opplevd flere driftsmessige utfordringer som har påvirket kvartalsresultatet innen oppdrett negativt, uttaler konsernsjef i Cermaq ASA, Jon Hindar.

– Disse problemene er i hovedsak løst gjennom andre kvartal, og vi forventer bedre drift og reduserte kostnader i andre halvdel av 2012, fortsetter Hindar.

EWOS

EWOS rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 114 millioner kroner i andre kvartal sammenliknet med 128 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Salgsvolumet av fiskefôr var 260 tusen tonn, en økning på 6 prosent i forhold til andre kvartal 2011. Volumøkningen kom primært i Norge og Chile der økningen var på henholdsvis 14 og 8 prosent.

– Volumveksten i EWOS fortsetter og fôrvirksomheten bidrar med et godt resultat, sier Jon Hindar.

– Jeg er også imponert over at den krevende kapasitetsutvidelsen i EWOS Norge har blitt gjennomført innenfor avtalt tidsramme og budsjett slik at virksomheten er forberedt til å håndtere den forventede volumveksten i høysesongen, utdyper konsernsjefen.

Mainstream

Mainstream Chile rapporterte en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 24 millioner kroner (overskudd på 33 millioner kroner). EBIT per kilo sløyd vekt var negativ 4,7 kroner (positiv 8,0 kroner). I tillegg til lave salgspriser ble resultatet svekket av sesongmessig lave produksjonsvolumer og økte produksjonskostnader som følge av utslakting av to anlegg med dårlig vekst og høy fôrfaktor. Mulige kvalitetsproblemer med leveranser fra tredjepart kan være årsak til den dårlige veksten i disse anleggene, opplyser selskapet.

For en uke siden ble det opplyst i en børsmelding, at Cermaq er i samtaler med det chilenske oppdrettsselskapet Cultivos Marinos Chiloé S.A. (CMCH), med tanke på et mulig oppkjøp av selskapet.

Mainstream Norway rapporterte en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 3 millioner kroner (overskudd på 87 millioner kroner). EBIT per kilo sløyd vekt var negativ 0,3 kroner (positiv 12,4 kroner). EBIT per kilo for Nordland og Finnmark var henholdsvis 0,7 kroner (11,7 kroner) og negativ 0,9 kroner (positiv 14,1 kroner). I tillegg til lave laksepriser ble resultatet i andre kvartal betydelig svekket som følge av utslakting av tre anlegg i Finnmark med dårlig vekst og av et alvorlig tilfelle av algeoppblomstring i Nordland.

Mainstream Canada rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse på 11 millioner kroner (93 millioner kroner), eksklusiv nedskriving av biomassen med 27 millioner kroner som følge av IHN-utbruddet. Tilsvarende var EBIT per kilo sløyd vekt 2,3 kroner (14,8 kroner). Resultatnedgangen skyldes i hovedsak reduserte priser. Bortsett fra IHN-utbruddet, har de biologiske resultatene i Canada vært gode i kvartalet, skriver selskapet i meldingen.

– Mainstream har opplevd et IHN-utbrudd, og møtt denne situasjonen med det alvor og de umiddelbare tiltak som var nødvendige, uten å la seg begrense av de umiddelbare kostnader dette medførte. Mainstream Canada undersøker nå mulighetene for å få kompensasjon fra føderale myndigheter eller fra sitt forsikringsselskap, avslutter Jon Hindar.

Cermaq meldte i midten av mai i år om påvisning av viruset IHNv (Infectious Haematopoietic Necrosis) på anlegget Dixon Bay på vestkysten av Vancouver Island, hvor det var 570.000 fisk med en snittvekt på ca 1 kilo. Nylig meldte Cermaq at selskapet hadde destruert fisken i anlegget, for å redusere risikoen for smitte til andre anlegg, og at selskapet bokfører en engangskostnad på 27 millioner kroner i 2. kvartal, knyttet til kostnader med destruksjon og opprydding.

Fremtidsutsikter

Mainstream har redusert forventet salg for 2012 med 14 tusen tonn, til 111 tusen tonn, hovedsakelig på grunn av endret salgsmønster for Coho og ørret. Den reduserte vekstraten for fôrsalg i andre kvartal, er forventet å fortsette i andre halvår 2012, opplyser selskapet.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2012 - Cermaq ASA (PDF)
Presentasjon Q2 2012 - Cermaq ASA (PDF)