Veileder om SAV2-soneforskriften

Mattilsynet har utarbeidet et internt dokument til hjelp for inspektører som er i kontakt med de deler av oppdrettsnæringen som SAV2-soneforskriften gjelder for.

Dokumentet veileder om forvaltning og praksis etter forskrift om sone for å begrense spredning og utbrudd av PD (pankreassjukdom) forårsaket av SAV2 (SAV2-soneforskriften).

- Enhetlig forvaltning av forskrifter, krever felles forståelse av hva som menes med bestemmelser i SAV2-soneforskriften, påpeker Mattilsynet i en pressemelding. Tilsynet fremholder at det også for næringen, inkludert personell på brønnbåter og servicebåter, vil være nyttig å kjenne til denne veilederen.

Forskrift om sone for å begrense spredning og utbrudd av pankreassykdom forårsaket av virusvarianten SAV2 i Midt Norge, ble fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet i november i år.

Les også: Nye tiltak i kampen mot PD 12.11.2012

Her følger veilederen:

Koordineringsområder, driftsplaner og felles plan

Koordineringsområdene skal godkjennes av Mattilsynet. Dette gjøres av Distriktskontoret som en del av driftsplangodkjenning. En felles plan fra oppdretterne skal vise hvilke lokaliteter som tilhører hvilket koordineringsområde. Utsett må skje i forhold til denne planen. Det kan ikke godkjennes driftsplaner der utsett ikke skjer i områder som har en plan for felles brakklegging. Oppdrettsselskap som ikke har mulighet til dette, må søke om dispensasjon fra dette kravet.

Flyttinger og nye utsett

Håndtering som sortering og flytting, vil stresse fisk og kunne gi utbrudd av PD og derved medføre større smittepress. Flytting av sjøsatt fisk kan dra med seg smitte til nye lokaliteter underveis eller dit den flyttes.

Flytting mellom koordineringsområder blir som hovedregel ikke tillatt. Flytting innen koordineringsområder kan vurderes.. Søknader om flytting må sendes Mattilsynet forholdsvis kort tid før planlagt flytting, (4-6 uker).

For nye utsett med planer om senere flytting kan det bli tatt forbehold i driftsplangodkjenningen om at tillatelse til flytting må avgjøres nært planlagt flytting (4-6 uker), og ikke kan påregnes. Status i koordineringsområdene må være kjent før en kan vurdere om flytting er forsvarlig.

Dette gjelder også ved flytting mellom nærliggende lokaliteter som ikke er klart definert som smittemessige enheter. Smittemessige enheter er helt nærliggende lokaliteter med felles flåter og/eller felles dødfiskhåndtering og drift.

For fisk som står i sjøen ved driftsplansøknadsbehandlinger for året 2013, vil det kunne bli godkjent driftsplaner med flyttinger innen koordineringsområdet, dersom dette var meldt i forrige godkjenningsrunde. Flytting skal ikke gjennomføres dersom fisken ikke er klinisk frisk ved tidspunkt for flytting.

Helsekontroll og varsling

Ved mistanke om SAV2 skal relevante prøver, i henhold til Veterinærinstituttet sin brukerhåndbok, sendes raskt inn til Veterinærinstituttet for at offisiell diagnose kan stilles.

Slakting og transport av smittet slaktefisk

Plan for slakting og transportrute sendes Mattilsynet der PD-smitta lokalitet ligger. Denne skal være godkjent før transport finner sted. Transport av PD-fisk skal helst gå 10 km unna andre anlegg, alternativt er lukket transport i perioder.

I endemisk sone, fra Hustadvika til fylkesgrense Nord-Trøndelag, må transportrute vurderes i henhold til smittesituasjonen i områdene transporten passerer.

Smolttransport

Transport av smolt med åpne ventiler i sonen kan vurderes inne i store fjorder langt unna oppdrettsvirksomhet.

Settefiskanlegg i sonen kan bli pålagt å sende inn en plan over levering av smolt og aktuelle brønnbåter som skal benyttes. Dette for at Mattilsynet mer aktivt kan veilede og drive tilsyn med slike transporter.

Transportmidler og servicebåter

Krav til brønnbåter, servicebåter og sørvispersonell som opererer innen endemisk sone, vil bli satt i båndleggingsbrev for smitta lokaliteter. Det forutsettes at oppdretter gjør samarbeidspartnere oppmerksomme på slike krav.

Slike krav vil vanligvis være:

  • Grundig vask og desinfeksjon: Mellom oppdrag på lokaliteter i samme koordineringsområde, og på smitta lokaliteter i annet koordineringsområde.
  • Krav til to døgn karantene eller slippsetting: Før nytt oppdrag på ikke smitta lokalitet i annet koordineringsområde. Kan fravikes dersom oppdrag skal utføres på lokalitet under utslakting.
     

Ved endret strategi var det en forutsetning at transport mellom endemisk sone og observasjonssone skulle begrenses så langt som mulig. Dette er svært viktig da konsekvenser av påvising av PD SAV 2 nord for endemisk sone er svært store.

Det skal derfor svært mye til for å forkorte karenstiden eller gi unntak fra krav om slipsetting for brønnbåter og servicebåter som har vært i endemisk sone.

Det er viktig at enheter som er rengjort oppholder seg i god avstand, minst 10 km, fra oppdrettsanlegg, notvaskerier og lakseslakterier i karantenetiden og på tur ut av endemisk sone.

Områder sør for Hustadvika med smitte av SAV 2

Soneforskriften for SAV 2 gjelder ikke her. Det er likevel et mål at mulighetene for spredning av SAV 2 også sørover skal begrenses. Anlegg smitta med SAV 2 vil derfor kunne bli pålagt spesielle begrensinger som:

  • Slakting av SAV 2 smitta fisk skal som hovedregel ikke skje sør for smitta område. Dersom dette likevel må skje bør transport og slakting skje lukka uten bruk av ventemerd.
  • Det bør vurderes meget nøye om fisk smitta med SAV 2 kan transporteres sør for Stadt.
  • Transport av smolt fra og gjennom smitta området må skje i lukka brønnbåt.
  • Alle oppdrettsanlegg bør ha gode rutiner for regelmessig overvåking SAV 2. Mattilsynet kan pålegge prøvetaking i områder med økt risiko for påvising dersom ikke virksomheter selv utfører slike.