– Innsatsen gir resultater

Svært god innsats i det rømmingsforebyggende arbeidet har vært viktig for redusert lakserømming, mener leder for FHLs rømmingsutvalg, Tarald Sivertsen.

Fiskeridirektoratets statistikk har aldri før vist så lave tall for lakserømming som for 2012, da det ble innrapportert rømming av 38.000 laks.

– Dette viser at innsatsen gir resultater. Nullvisjonen nåes av flere bedrifter. Vi gjør det vi kan for at 2013 blir ennå bedre, sier Tarald Sivertsen, leder i FHLs rømningsutvalg.

Fiskeridirektoratets offentlige statistikk over rømt oppdrettslaks viser at 38.000 fisk rømte fra anleggene i 2012. Det er over 300 tusen færre enn året før og det laveste tallet som er målt i Fiskeridirektoratets statistikk.

– Vi er opptatt av å være en bærekraftig havbruksnæring. Havbruksnæringen har en klar nullvisjon på rømming. Tallene fra 2012 viser at svært mange selskaper når denne nullvisjonen, sier Tarald Sivertsen i en pressemelding fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Les også: Rekordlåg lakserømming i 2012 08.01.2013

– Iherdig innsats som må fortsette

Årsaken til de pene tallene i 2012 kan først og fremst forklares med svært godt innsats i alle ledd i bedriftene i følge Sivertsen.

– Næringen har tatt seg selv i nakken. Det er investert betydelige summer i nytt og oppgradert utstyr og det er gjort en iherdig innsats i settefiskanleggene. Vi har avholdt kurs over hele landet for å lære av hverandre og bli oppdatert på ny teknologi og regelverk. Jeg vil rette takken for disse flotte tallene til de tusenvis som har jobbet svært godt det siste året, sier Sivertsen.

– Det er samtidig helt avgjørende at en nå fortsetter det gode arbeidet med å hindre rømming. Alle ledd i bedriftene må ha fullt fokus hver dag hele året. FHL kommer i 2013 til å forsterke innsatsen for å lære av nesten hendelser. Kursene i rømmingssikring er etterspurt og nye kurs arrangeres allerede i slutten av januar. Vi går inn i 2013 med et historisk høyt aktivitetsnivå på forebyggende arbeid og forskningsaktivitet.

– Lav innblandingsprosent

Samtidig som rømmingstallene for 2012 er lave, er også innslaget av rømt laks i elevene svært lavt flere steder, fremholder Sivertsen.

– Ved hjelp av penger fra havbruksnæringens eget miljøfond har en gjort flere konkrete målinger i elver. Det viser svært oppløftende tall. Vi har flere elver som er registrert med svært lave innslag av oppdrettsfisk, påpeker Sivertsen.

Tall fra elva Varpa i Hamarøy i Nordland viser blant annet en innblandingsprosent på 0,49 prosent av totaltoppgangen i elva i 2012. I Årøyelva i Sogn og Fjordane var tallet 2,9 prosent for 2012. Lenger sør, i Suldalslågen i Rogaland, har en fulgt utviklingen fra 2005. Der har tallet sunket fra 25 prosent til 2,3 prosent de siste årene. Det sluttføres nå rapporter fra andre vassdrag, opplyser FHL.

Til sammen 11,6 millioner kroner er bevilget fra næringen og det er iverksatt tiltak i 57 elver over hele Norge i løpet av 2011 og 2012.

Rømming av ørret og torsk

Det er i 2012 meldt inn rømming av 133.000 regnbueørret og 50.000 torsk. Det er dermed viktig å fortsette innsatsen for å hindre rømming av disse artene også, fremholdes det i meldingen fra FHL.

Organisasjonen legger til at uttalelsene baserer seg på Fiskeridirektoratets statistikk og at FHL, som direktoratet, må ta forbehold om at det kan komme endringer i tallmaterialet.