Teknologisatsing for bærekraftig havbruk

Forskningsrådet setter i gang seks nye prosjekter om havbruksteknologi.

Bevilgningene er et første resultat av felles satsing mellom marin og maritim sektor på teknologiutvikling i havbruksnæringen, melder Norges forskningsråd.

– Målet med utlysningen var å få inn prosjekter for å utvikle havbruksteknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling av havbruksnæringen, forteller Kjell Naas og Sigurd Falch, som er koordinator for henholdsvis Havbruksprogrammet og Maroff-programmet (Marin virksomhet og offshore installasjoner).

Utlysningen er et samarbeid mellom disse to programmene og et ledd i arbeidet med å få til mer samarbeid mellom leverandørene til de store havbaserte næringene.

Oppdrettsteknologi

Utlysningen var spesielt rettet mot oppdrettsteknologi og fartøyer til bruk i havbruksnæringen. Det ble også åpnet for at innovasjonsprosjektene kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, forutsatt at de samtidig inneholdt en betydelig forskningskomponent.

Til sammen er det innvilget seks prosjekter med en totalramme på 26 millioner kroner.

– Innvilgelsesprosenten er på litt over 40 prosent. Det vil si at vi med felles innsats har greid å dekke en stor del av de prosjektene det er søkt om, sier to fornøyde koordinatorer.

De nye prosjektene vil blant annet bidra til mer robuste nøter som skal tåle tøffe påkjenninger i eksponert havbruk, og utvikling av ny teknologi for lukkede merder. Teknologi for å hindre smittespredning mellom fartøy og havbruksanlegg er også et tema.

Utfordringer på tvers av programgrenser

– Forskningsrådet legger stadig mer vekt på å se forskningsutfordringene i et bredere perspektiv enn det de enkelte programmene dekker, sier spesialrådgiver Lars Horn i Forskningsrådet, som nå leder arbeidet med å følge opp samarbeidet innenfor havteknologi.

Han føyer til at Forskningsrådet i tiden framover vil identifisere ytterligere muligheter for tverrgående teknologisamarbeid mellom marin, maritim og offshore sektorer. Utlysningen som nå er gjennomført mellom Havbruksprogrammet og Maroff-progammet, er ett skritt i den retningen, mener Horn.

Disse prosjektene har fått støtte:

  • Egersund Net AS: RobustNot. Levetid til nøter i lakseoppdrett: Dokumentasjon av slitasje og aldring for utvikling av robuste oppdrettsnøter.
  • Mørenot Aquaculture AS: Sikker prosjektering og drift av eksponert lokalitet.
  • Mentum AS: Utvikling og optimalisering av norske rensesystemer for fisketransportvann basert på UV-teknologi for å imøtekomme nye norske krav.
  • Brynsløkken AS: Integrasjon av teknologi og tjenester for bærekraftig rengjøring av oppdrettsnot på lakseoppdrettsanlegg (NOTVASK).
  • Cermaq Norway AS: New technologies for sustainable farming of Atlantic salmon in semi-closed systems - AquaDome as a full scale test platform.
  • Anteo AS: Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy.