Nye regler for lusegrenser om våren

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt nye krav for å sikre lave lusenivåer i oppdrettsanleggene om våren.

– Endringene legger til rette for at de metodene som i dag er tilgjengelig for å holde kontroll på lakselus, kan brukes på best mulig måte og på best egnet tidspunkt for å oppnå lavest mulig smittepress på villfisk. Endringen vil også kunne bidra til å bremse videre utvikling av resistens mot legemidler, sier statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Endringen medfører at kravet om samordnet våravlusing oppheves, og erstattes med en lav grense for maksimalt tillatt voksne hunnlus i perioden før og under smoltens hovedutvandring.

Grensen er satt til 0,2 voksne hunnlus fra uke 16 til og med uke 21 for Sør-Norge, og fra uke 21 til og med uke 26 i Nordland, Troms og Finnmark.

Med de fastsatte endringene vil det være opp til næringsaktørene å finne de beste løsningene og tiltakene for å overholde kravet ut fra situasjonen i det enkelte området.

Kravene til telling av lakselus blir samtidig skjerpet. Alle merder skal nå telles hver uke og benyttes som grunnlag for innrapportering. Dette vil øke sikkerheten av hver telling, og bidra til å gi et riktigere bilde av lusesituasjonen i det enkelte anlegg, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Tidligere metoder ikke lengre egnet

– De tidligere krav til våravlusning er ikke lengre egnet til å sikre lavest mulig smittepress på utvandrende laksesmolt. Dette skyldes i hovedsak at det er sterkt redusert effekt av de legemidlene som brukes i de fleste områdene langs kysten, opplyses det i en pressemelding fra Mattilsynet

– Å oppheve kravet om samordnet våravlusning og erstatte det med lavere lusegrense i en lenger periode, vil bidra til å bremse videre utvikling av resistens mot avlusningsmidlene og bedre velferden for oppdrettsfisken, uttaler Mattilsynet.

– Tilpasset mekanisk behandling

Endringen i lakselusforskriften vil bidra til å sikre lavest mulig smittepress på utvandrende laksesmolt i en situasjon med dårlig effekt av legemidlene som brukes til avlusing. Tilgjengelige metoder mot lakselus skal brukes på best mulig måte og på best egnet tidspunkt for å oppnå lavest mulig smittepress på villfisk. Dette kan også være positivt for velferden til oppdrettsfisk og hindre videre utvikling av resistens mot legemidler, heter det videre i meldingen fra Mattilsynet.

Det er opp til oppdretterne å iverksette de beste løsningene og tiltakene for å overholde kravet ut fra situasjonen i sitt område.

Lusetelling i alle merder hver gang

Fra nå av skal oppdretter, som nevnt, telle og rapportere lakselus fra alle merder i anlegget. To uker før perioden med lavere lusegrense starter og til perioden er avsluttet, skal oppdretter telle lakselus på 20 fisk i hver merd.

Svært mange oppdrettere teller allerede lakselus i alle merder hver uke selv om det ikke alltid inngår i grunnlaget for rapporteringen.

Tellekravet og rapportering blir tilpasset dagens situasjon med utbredt mekanisk behandling av enkeltmerder. Det gir større sikkerhet av hver telling og et riktigere bilde av situasjonen. Mattilsynet kan dermed tidligere fange opp lokaliteter med økende lusetall som tilsynet må følge opp.